Hvordan beregnes ”glemte ydelser” i ABR18, hvis ekstraarbejderne indeholder elementer, hvorom der er aftalt enhedspriser?

Baggrunden for indførelsen af konventionalboden i ABR18 er, at bygherrerne hidtil havde argumenteret for, at de ”glemte ydelser”, som bygherren var nødsaget til at tilkøbe som følge af fejl i rådgiverens projekt, var dyrere, da priserne ikke havde været konkurrenceudsatte. Om baggrunden for bestemmelsen fremgår bl.a. følgende af AB-betænkning (nr. 1570), side 322:

”Det har i hidtidig praksis været antaget, at hvis ydelsen er glemt i udbudsmaterialet, er entreprenørens tilbud tilsvarende lavere, og at bygherren derfor ikke har lidt noget tab. Det er fra bygherrernes side påpeget, at bygherren kan lide et tab ved, at den glemte ydelse ikke har været konkurrenceudsat sammen med resten af projektet, og at bygherren derfor kan ende med at betale en højere pris for ydelsen, end bygherren ville have gjort, hvis den ikke var glemt. Det har dog i mange sager været svært at løfte bevisbyrden for dette tab.”

Udvalget har derfor som en løsning på denne problemstilling indført en konventionalbod for disse ”glemte ydelser.”

Konventionalbodsbestemmelsen skal derfor ses i lyset af de problemstillinger, der var i den hidtidige praksis med hensyn til fordyrelse af projekterne som følge af rådgivernes ”glemte ydelser”. Om opgørelse af konventionalboden fremgår følgende af betænkningen, side 322:

Konventionalboden beregnes således som 5% af prisen for samtlige de tilkøb, som bygherren må foretage som følge af den eller de glemte ydelser. Konventionalboden kan ikke anvendes for tilkøb af ydelser, hvor der gælder enhedspriser, da disse priser har været konkurrenceudsat sammen med det udbudte projekt.”

Der er ikke i betænkningen taget specifik stilling til den situation, hvor et konkret ekstraarbejde indeholder både ydelser baseret på enhedspriser og ydelser, der ikke er enhedsprissat.

Det må antages, at beregningsgrundlaget for konventionalboden ikke omfatter poster, der er enhedsprissat. Heri ligger dog også, at der ikke kun vil være behov for en løbende registrering af tilkøbene, der er foretaget som følge af ”glemte ydelser”, men at der tillige i denne registrering sondres mellem de forskellige delelementer i tilkøbet. Man må derfor som bygherre kræve en konkret og specifik opdeling af entreprenørens faktura, hvilket allerede bør forudsættes i udbudsgrundlaget.

Lav din egen konventionalbodskurve med Bygherreforeningens konventionalbodsværktøj.

Se Bygherreforeningens AB18-nedslagspunkt om konventionalbod.

Tilbage til oversigten.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen og Kammeradvokaten kan derfor ikke holdes ansvarlige, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.