Skal tilføjelser og fravigelser nu fremgå direkte af entrepriseaftalen?

Efter AB92 § 1, stk. 3, var fravigelser af betingelserne kun gældende, når det tydeligt og udtrykkeligt var angivet på, hvilke punkter fravigelse skulle ske. Ifølge AB18 § 1, stk. 2, gælder fravigelse af betingelserne kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på hvilke punkter fravigelse skal ske. I de specifikke bemærkninger i AB-betænkningen (nr. 1570) til AB18 § 1, stk. 2, fremgår bl.a., at ”bestemmelsen svarer til AB92 § 1, stk. 3”, og der er endvidere anført følgende om fravigelse af AB18:

”Af AB18 § 1, stk. 2, fremgår det, at betingelserne kan fraviges, men det bestemmes, at fravigelser af betingelserne kun gælder, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske.”

Udvalget forudsætter derfor, at AB18 normalt vil blive anvendt i sin helhed, og finder, at fravigelse kun bør ske i tilfælde, hvor fravigelsen er velbegrundet og nødvendig i det konkrete aftaleforhold. I bemærkningerne til § 1, stk. 2, er der oplistet en række bestemmelser, som visse bygherrer kan have behov for at ”fravige.”

Det må antages, at der i AB18 ikke er lagt op til nogen ændring i forhold til angivelsen af fravigelser fra AB92, og at disse derfor ikke nødvendigvis skal fremgå af selve dokumentet ”entrepriseaftalen”. Fravigelserne skal fortsat fremhæves tydeligt og udtrykkeligt og indgå i aftalegrundlaget, men disse kan ligesom tidligere fremgå af et særskilt dokument (f.eks. ”Særlige betingelser”).

Se Bygherreforeningens Paradigma til rådgiveraftaler efter ABR18.

Se Bygherreforeningens Paradigma til entrepriseaftaler efter AB18.

Tilbage til oversigten.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen og Kammeradvokaten kan derfor ikke holdes ansvarlige, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.