Hvilke vinterforanstaltninger skal indgå i en entreprise efter AB18, og hvilke foranstaltninger skal indgå i en totalentreprise efter ABT18?

Efter AB18 § 5, stk. 4, skal entreprenøren i sit tilbud have indeholdt årstidsbestemte vinterforanstaltninger i det omfang, hvor entreprenøren skal udføre vinterforanstaltninger i vinterperioden (1. november til 31. marts), medmindre foranstaltningerne er fælles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger betales derimod som ekstraarbejder. Sondringen mellem årstidsbestemte- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger er på samme måde som i vinterbekendtgørelsen, og defineres i AB-betænkningen (nr. 1570) således:

Årstidsbestemte vinterforanstaltninger

Ved årstidsbestemte foranstaltninger forstås de foranstaltninger, der uanset vejrliget typisk er nødvendig for at holde arbejdet i gang i vinterperioden.

Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger

Ved vejrligsbestemte vinterforanstaltninger forstås de foranstaltninger, der alene iværksættes, såfremt det aktuelle vejrlig kræver det.

I en totalentreprise efter ABT18, jf. § 5, stk. 2, skal entreprenøren i sit tilbud have indeholdt både årstidsbestemte- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger i det omfang, hvor entreprenøren skal udføre arbejder i vinterperioden (1. november til 31. marts).

Totalentreprisen adskiller sig derfor fra entreprisen efter AB18 ved, at entreprenøren i sit tilbud – foruden årstidsbestemte vinterforanstaltninger – også skal have indeholdt vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. ABT18 indeholder, i sagens natur, ikke en undtagelse for årstidsbestemte vinterforanstaltninger, der er fælles for flere entrepriser.

Efter bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts (”vinterbekendtgørelsen”) kan en bygherre fortsat vælge indhente tilbud på entreprenørens samlede arbejde inklusive alle vinterforanstaltninger. Dette forudsætter dog, at arbejdet overstiger 3 mio. kr. ekskl. moms ved den enkelte stor- eller fagentreprise eller over 20 mio. ekskl. moms ved hovedentrepriser, jf. vinterbekendtgørelsens § 4.

Ved prissætning af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger kan bygherren i en entreprise efter AB18 med fordel i sit udbudsmateriale indsætte en vintertilbudsliste, hvor entreprenøren skal give enhedspriser for de forskellige foranstaltninger.

Bygherren kan tilsvarende i en totalentreprise indsætte en vintertilbudsliste for vinterforanstaltninger – herved undgår bygherren (måske) en urealistisk høj prissætning af vinterforanstaltningerne.

Se Bygherreforeningens AB18-nedslagspunkt om aftaleindgåelse.

Tilbage til oversigten.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen og Kammeradvokaten kan derfor ikke holdes ansvarlige, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.