Løsningstrappen skal afklare uenigheder

Løsningstrappen skal afklare uenigheder mellem parterne hurtigst muligt. Hver part skal udpege sin projektleder og ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået.

En tvist skal jf. AB § 64 / ABR § 59 stk. 1 søges afklaret og forligt ved forhandling mellem parternes projektledere senest fem arbejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling efter denne bestemmelse.

Hvis tvisten ikke bliver forligt mellem projektlederne, skal den jf. AB § 64 / ABR § 59 stk. 2 søges forligt ved forhandling mellem parternes ledelsesrepræsentanter senest fem arbejdsdage efter udløbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt, skal ledelsesrepræsentanterne inden samme frist drøfte det næste skridt til løsning af tvisten.

Her kan man vælge at gå i mediation/mægling, til hurtig afgørelse eller voldgift, der alle som udgangspunkt gennemføres med bistand fra Voldgiftsnævnet. Disse skridt kan dog ikke iværksættes, før forhandlingsproceduren efter AB § 64 / ABR § 59 stk. 1 og 2 er gennemført.

Der skal gennemføres mediation/mægling jf. AB § 65 / ABR §60, hvis blot en af parterne ønsker det eller hvis voldgiftsnævnet anbefaler det. Dog kan mediation/mægling ikke iværksættes, hvis en af parterne fremsætter ønske om hurtig afgørelse i stedet senest 10 dage efter mediator/mægler udpeges jf. stk 2.

Ved hurtig afgørelse udpeges opmanden i forhold til det emne, som tvisten angår jf. AB § 68 / ABR §62 stk. 1. Afgørelsen er bindende, medmindre en af parterne indbringer den for voldgift senest 8 uger efter den er truffet.

Jf. AB § 69 / ABR § 63 stk. 2 kan en voldgiftssag ikke anlægges før 4 uger efter forhandlingsforløbet er sluttet, og kan ikke anlægges hvis der verserer sag om mediation, mægling, hurtig afgørelse mv. om samme tvist.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet på siden/portalen sigter på at give overblik over nogle af de væsentligste nyskabelser i det nye aftalesystem. De gode råd og de tilhørende værktøjer er overordnede og generelle. Anvendelsen skal derfor altid vurderes kritisk i forhold til den konkrete opgave. Bygherreforeningen kan derfor ikke holdes ansvarlig, hvis man vælger at anvende indholdet på siden/portalen konkret.