Anbefalinger om øget produktivitet i bygningsrenovering - Bygherreforeningen

Blog -

08/05/2015

Anbefalinger om øget produktivitet i bygningsrenovering

Renovering på Dagsordenen, Partnerskab, Renovering i byggeriet

 

pørgsmålet om, hvordan vi får mere produktivitet i renovering, har været diskuteret i mange år. De otte konkrete anbefalinger til at skabe bedre produktivitet, som præsenteres her, er udarbejdet på baggrund af en brancheanalyse fra 2014 og en konference i januar 2015 – begge lavet i regi af initiativet Renovering på dagsordenen. Renovering er en kompleks disciplin, hvor der ikke er nogen nemme løsninger eller ens modeller, som kan bruges til alle typer renovering. Derfor vil alle anbefalingerne ikke være relevante for alle typer renovering. Fx giver standardiserede løsninger bedre mening til byggeri, som allerede er modulopbygget, end til unikke bygninger. Dog er det vurderingen, at procesoptimering og foranalyse vil være en fordel i de fleste projekter til at sikre øget produktivitet. Anbefalingerne skal derfor ses som en værktøjskasse til produktivitetsforbedring i renovering.

Det er alle partnerne i initiativet Renovering på dagsordenen, som står bag anbefalingerne: Bygherreforeningen, GI, Dansk Byggeri, NCC, COWI, MT Højgaard, Realdania, Konstruktørforeningen, Danske ARK, Arkitektforeningen og FRI.

8 anbefalinger til øget produktivitet i renovering

  1. Mere fokus på samarbejde og procesoptimering

Renoveringsprojekter kræver ekstra tæt samarbejde mellem de involverede parter. Det er ofte en fordel med inddragelse af alle kompetencer og parter allerede ved projektets tilblivelse og gennem hele udførelsesforløbet. Formålet er at undgå uhensigtsmæssige beslutninger samt sikre inddragelse af viden og erfaringer fra de forskellige parter så tidligt, at forslagene kan blive indarbejdet i projektet, før det kommercielt, juridisk og praktisk er for sent. Hvad angår procesoptimering kan det ske gennem fx brug af lean og bedre byggepladslogistik.

  1. Flere ressourcer til foranalyse og risikoafdækning

Renoveringsprojekter er karakteriseret ved en høj grad af uforudsigelighed. Derfor er det ekstra vigtigt at lave grundige foranalyser og afdækning af mulige risici ved projektet, så der sikres en afstemning af mulige udfordringer blandt de involverede parter. Dette bør der også tages hensyn til både i budgettet og i planlægningen, så der gives plads til finansieringen og håndtering af mulige uforudsete udfordringer.

  1. Flere innovative udbud og belønning af godt samarbejde

Det offentlige og almene byggeri er præget af konservative og strikse fortolkninger af udbudsreglerne. Der findes dog en række eksempler og muligheder for at lave langt mere innovative udbud, som giver plads til øget produktivitet og mere innovation. Særligt i renoveringsprojekter vil det være en klar fordel – og det gælder også private udbud – at man ikke bare bruger udbuddet til at vælge leverandører, men også til at få en bedre forståelse for sit projekt og projektets kompleksitet, ved at bruge en udbudsform, der tillader, at de bydende parter kommer mere i spil i de tidlige procesfaser. Generelt for alle udbud vil det også være en fordel, hvis de omfatter samarbejdsmodeller, som belønner godt samarbejde og straffer suboptimering hos de enkelte parter. Det handler også om at minimerer risikoen for konflikter mellem parterne samt på forhånd at aftale, hvordan konflikter løses nemmest muligt.

  1. Totaløkonomiske vurderinger skal inddrages i tilbudsvurderingen

Produktivitet handler også om drift og vedligeholdelse. Derfor kan vurderingen af større udbud med fordel omfatte totaløkonomi. Det vil sige, at valget af løsninger, metoder og materialer besluttes på baggrund af en totaløkonomisk vurdering af, hvad der sikrer, at omkostningerne til renoveringen og den senere drift- og vedligeholdelse af det renoverede projekt minimeres over hele byggeriets levetid.

  1. Hurtigere myndighedsbehandling og tidlig involvering af myndigheder

Der er et stort ønske fra branchen om hurtigere myndighedsbehandling. Dette er en opfordring til myndighederne om at sikre det. Samtidig kan det ofte være en fordel, særligt ved større og mere komplicerede projekter, at involvere myndigheder tidligt for at skabe en fælles forståelse for det fremtidige renoveringsprojekt – inden det detailprojekteres.

  1. Praksisnær forskning, formidling af forskningsresultater og renovering ind på uddannelserne

Renovering i stort og markant stigende omfang er en relativ ny situation for byggebranchen, som tidligere primært har haft fokus på nybyggeri. Derfor mangler der viden og forskning om renovering. Men det er vigtigt, at forskningen er praksisnær og udspringer af reelle problemstillinger og behov fx om bedre byggeprocesser. Denne viden skal desuden ’oversættes’ til praktikersprog og formidles, så den kan omsættes til bedre praksis på byggepladsen. Endelig skal uddannelsesinstitutionerne sikre, at renovering integreres i uddannelserne, så de fornødne kompetencer er til rådighed.

  1. Digitalisering , modellering og simulering er vigtige redskaber

Det anbefales, at digitalisering og modellering anvendes ved større og mere komplekse renoveringsprojekter, således at alternative løsninger kan analyseres mht. funktionalitet, bæredygtighed, bygbarhed og logistik mv. Det vil sikre, at de optimale løsninger vælges, og at sandsynligheden for, at projektet gennemføres indenfor den fastsatte økonomiske ramme, øges betydeligt.

  1. Standardisering, præfabrikation og industrialisering giver nye muligheder

Bygningsmassen er karakteriseret ved mange forskelle men også mange ens konstruktioner. Hver renovering behøver ikke være unik på alle punkter. I de tilfælde vil det være oplagt at bruge standardiserede løsninger, som kan være præfabrikerede. Det kan være facadeelementer, tagkonstruktioner, teknikskakter eller badeværelsesunits. Særligt med byggeri, som allerede ved opførslen var standardiseret, er det oplagt at bruge samme metoder ved renovering.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev