FN's verdensmål - Bygherreforeningen

FN’s Verdensmål

Brug FN’s 17 verdensmål

Alene i Danmark står bygherrer for indkøb af trecifrede milliardbeløb til nybyggeri, renoverings- og anlægsarbejde, som samtidig er noget af det arbejde, der er mest klimabelastende. Bygge- og anlægsbranchen står for 40% af råstof- og materialeforbruget, genererer 30% af affaldet, og forårsager 25-33% af de væsentligste skader på miljøet i Danmark. Som professionel bygherre er du en vigtig beslutningstager, og i dine aktiviteter og dit værdisæt kan du gøre en mærkbar forskel i udviklingen – både i en dansk og global kontekst.

En lang række bygherrer arbejder allerede i dag med at bygge bæredygtigt og nogle arbejder med certificeringer af byggerier som fx DGNB. Men ved at arbejde strategisk med FN’s Verdensmål skabes også nye muligheder og dynamikker, der sætter byggeriet ind i en ny og bredere samfundsmæssig forståelsesramme – en ramme, hvor ansvar og effekter af beslutninger følges ad. Ved at skabe business cases med flere bundlinjer og bæredygtige løsninger, og ved at gå foran og fokusere på fremtidssikring og værdiskabelse, kan du som professionel bygherre opnå fordele på vegne af de brugere, du bygger til, dine samarbejdspartnere og dig selv, samtidig med at du aktivt bidrager til at skabe og påvirke et velfungerende marked på bæredygtige vilkår og betingelser

Læs FN’s 17 officielle verdensmål her

Med baggrund i FN’s 17 verdensmål og de underliggende delmål, har Bygherreforeningen udarbejdet en række pejlemærker, som er en oversættelse af de enkelte verdensmål til en bygherres univers. Pejlemærkerne er samlet i et manifest, som er et redskab, du som professionel bygherre kan bruge, når du skal vurdere dine egne muligheder og målsætninger for bæredygtige tiltag samt i dialogen med andre parter i værdikæden.

FN’s verdensmål afspejler en kompleks virkelighed, og derfor har vi fremhævet 8 mål, som vi ser som særligt oplagte pejlemærker for dig at starte med at overveje. Her peger vi især på mål #13, som i særlig høj grad forholder sig til klimaindsatsen, der både på globalt og nationalt plan ses som en grundlæggende udfordring, og samtidig har en afsmittende effekt på en række af de øvrige mål. Men grundtanken er, at du som bygherre på sigt forholder dig til alle målene, sætter dem i forhold til din egen organisation og forsøger at vurdere sammenhænge og afhængigheder mellem de forskellige mål og delmål, for dermed at komme hele vejen rundt om prioriteringen af egne muligheder.

Bygherreforeningens bestyrelse besluttede i starten af 2019 at gøre FN’s 17 Verdensmål til en mærkesag for foreningen, og pejlemærkerne og manifestet er udarbejdet i samarbejde med bestyrelsen, foreningens faste udvalg, medlemmer og sekretariatet.

Manifestet stilles frit til rådighed for bygherrer, og det er frivilligt og i hvilken udstrækning, man som bygherre ønsker at bruge det.

Klik her for at downloade manifestet

I den vestlige verden

Opholder mennesker sig
90%

Af tiden i bygninger

I Europa

Står byggeriet for ca.:
8%

Af arbejdsstyrken

20-35%

Af væsentligste skader på miljøet

33%

Af vandforbruget

40%

Af materialeforbruget

40%

Af energiniveauet

I Danmark

Står byggeriet for ca.:
30%

Af den samlede affaldsmængde

30%

Af CO₂ udledning

5%

Af bruttonationalproduktet

Spørgsmål og svar

1.Hvorfor skal bygherrer arbejde med verdensmål?

Bygherrer har et stort ansvar, fordi de igangsætter, indkøber og renoverer bygge- og anlægsprojekter for trecifrede milliardbeløb alene i Danmark. Byggeriet udgør et markant træk på klodens (og Danmarks) naturressourcer og råstoffer, samtidigt med at aktiviteterne genererer omkring en tredjedel af alt affald. Selvom de professionelle bygherrer udgør en forholdsvis lille gruppe af beslutningstagere, kan de gøre en mærkbar forskel – både i en dansk og global kontekst.  Med manifestet er det forventningen, at bygherrerne kan sætte nye standarder for byggeriet i Danmark, fremfor at vente indtil problemerne for alvor viser sig og branchen bliver strammere reguleret. Med manifestet og en velovervejet prioritering af indsatsområder, mål og delmål, kan bygherrer blive en del af løsningen, fremfor at være en del af problemet.

2. Skal man forholde sig til alle 17 verdensmål eller kan man prioritere?

Som udgangspunkt gælder det, at verdensmålene skal ses i sammenhæng – som indbyrdes afhængige. Men i Bygherreforeningen vurderer vi samtidig, at der vil være mål, der er mere relevante for bygherrer end andre. I processen frem til udarbejdelsen af manifestet har de involverede parter, herunder bestyrelse, udvalgsformænd og medlemmer, peget særligt på 8 ud af de 17 verdensmål, som forventes at blive de mest anvendte pejlemærker, og derfor er fremhævet i manifestet. Heraf anses mål #13 som et yderst vigtigt mål, da klimaindsatsen vil blive afgørende for hele klodens udvikling – og dermed opfyldelsen af mange af de øvrige mål.

3. Hvorfor har Bygherreforeningen udarbejdet et manifest?

I kraft af deres særlige rolle har bygherrer mulighed for at drive den bæredygtige udvikling i sektoren. Det handler både om at tage ansvar for at nå klimamålene, men også om at der er en stor risiko forbundet med ikke at tænke tilstrækkeligt med bæredygtighed ind i fremtidige investeringer. Derfor besluttede Bygherreforeningens bestyrelse i starten af 2019 at gøre FN’s 17 Verdensmål til en mærkesag for foreningen, og på baggrund heraf udarbejde et manifest, der giver en retning for professionelle bygherrer, som ønsker at tage stilling til og implementere verdensmålene i sine aktiviteter.

4. Hvordan kan manifestet bruges af bygherrer?

Manifestet er en oversættelse af verdensmålene til bygherreuniverset og er dermed tænkt som et redskab, der kan bruges til afklaring af ens muligheder for at arbejde med verdensmålene i egne aktiviteter og beslutninger. Derudover er det tænkt som et fundament og redskab, der tager udgangspunkt i bygherrens krav og ansvar, og som du som bygherre kan bruge i dialogen med samarbejdspartnere i resten af værdikæden.

5. Kan man som bygherre få hjælp til at arbejde med verdensmålene i egen organisation?

Som bygherre bør man vurdere på hvilken måde og på hvilket niveau, man gerne vil arbejde med verdensmålene. Her er det en god idé at tage udgangspunkt i, hvordan man allerede arbejder med bæredygtighed i sin organisation – strategisk, taktisk og/eller operationelt. Mange organisationer ønsker at holde det strategiske arbejde internt, da det fx kan indeholde forretningsstrategier og konkurrencemæssige overvejelser, mens der på det mere taktiske og operationelle niveau, hvor strategien skal udmøntes i konkrete handlingsplaner og projekter typisk er mulighed for større åbenhed og dialog med andre, herunder rådgivere. Uanset hvilke overvejelser man gør sig og på hvilket niveau, man vælger at arbejde med verdensmålene, kan man søge råd om processen hos Bygherreforeningen eller private rådgivere, der udbyder procesrådgivning. Kontakt os for at høre nærmere.

6. Hvad kan jeg forvente af Bygherreforeningens arbejde med verdensmålene fremadrettet?

Med udgangspunkt i manifestet vil Bygherreforeningen fremadrettet arbejde med at udvikle metoder, paradigmer og værktøjer, der kan støtte bygherrer i processen med at omstille egne aktiviteter og beslutninger, så de understøtter opfyldelsen af verdensmålene. Dette kan bl.a. omfatte metoder til selvevaluering ift., hvilke bæredygtighedstiltag, der allerede er i spil, og med hvilke der kan suppleres – på et strategisk, taktisk og operationelt niveau. Eller det kan omfatte hjælpeværktøjer som fx modelbyggeprogram, hvor mål og delmål bliver konkretiseret som ramme for det konkrete projekt. Men det kan også omfatte erfaringsudveksling på tværs af medlemskredsen, så alle gode idéer og erfaringer kommer i spil. Sidst, men ikke mindst, vil vi i Bygherreforeningen fortsat arbejde for, at rammebetingelserne for at bygge bæredygtigt videreudvikles, så intentionerne i videst muligt omfang kan realiseres i overensstemmelse med verdensmålene – både for bygherrerne, resten af værdikæden og samfundet som helhed.

Verdensmålsbarometer:
Et målbart barometer til at sikre fokus på bæredygtighed i byggeprogrammer samt udbud- og konkurrenceprogrammer

Verdensmålsbarometret udfyldes af bygherren og dennes eventuelle bygherrerådgiver med henblik på at tydeliggøre bygherrens bæredygtighedsprofil såvel strategisk som i et givent projekt.

Hvert strategiske mål indplaceres i barometret på en skala fra 0 til 5 point (hvor 0 er kernen i figuren og anvendes, når forslaget ikke forholder sig til det specifikke verdensmål) og suppleres med en kort tekst som svar på 17 spørgsmål. Der skal indplaceres i alt 50 point. Resultatet vil vise, hvordan de 17 verdensmål placerer sig relativt i forhold til hinanden og give en samlet indikation af bygherrens og dennes projekters verdensmålsprofil overfor samarbejdspartnere, leverandører og/eller konkurrencedeltagere.

Læs mere, find eksempler på mål, delmål og kriterier, samt et tomt diagram i jpeg-format, i ovenstående Word-skabelon eller den digitale udgave på verdensmålsbarometeret.dk

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev