Social - Bygherreforeningen

Social bæredygtighed

Introduktion

Bygge- og anlægssektorens aktiviteter har stor indflydelse på menneskers hverdag. Det gælder både i processen, dvs. i form af arbejdspladser, byggepladser og udviklings- og produktionssteder, og i form af de fysiske rammer og resultater heraf. Hvor første bæredygtighedspolitik fokuserede på de miljømæssige aspekter, er anden del af politikken fokuseret på de sociale aspekter af bygge- og anlægsaktiviteter.

Med den sociale bæredygtighedspolitik ønsker Bygherreforeningen, at medlemmerne sætter sig i spidsen for en øget ansvarlighed og et tydeligt samfundssind i byggeriet, og dermed øger bevidstheden om bygherrens rolle ift. det omgivende samfund. Vi ønsker at accelerere udviklingen af mere humane og bæredygtige arbejdspladser og berørte samfundsstrukturer i harmoni med FN’s verdensmål. Samtidig sigtes mod at gøre det bedre, nemmere og/eller billigere at bygge og gennemføre den nødvendige omstilling socialt ansvarligt.

Hent den sociale bæredygtighedspolitik her.

Problemområder

I denne sociale bæredygtighedspolitik er der prioriteret og defineret fire problemområder. Udvælgelsen af disse blandt mange mulige fokusområder er sket ud fra en bevidsthed om, at byg-, anlægs- og driftsherrer (herefter kaldet bygherre eller bygherrer under ét) gennem egne beslutninger og handlinger netop inden for de valgte områder kan gøre en afgørende positiv forskel på både kortere og længere sigt. Dette samtidig med at der arbejdes for, at unødvendige negative hændelser og effekter minimeres eller helt undgås.

Læs mere om de forskellige problemområder på undersiderne, som du finder i topmenuen.

Pejlemærker og handlinger

For hvert af problemområderne er defineret, hvilke problemstillinger du som bygherre særligt skal fokusere på at løse. Til problemstillingerne er udarbejdet en række konkrete forslag til pejlemærker og handlinger, der definerer, hvordan du som bygherre kan bidrage positivt til at løse dem.

Endelig er der angivet forslag til målsætninger, men hver bygherre opfordres til dels at opstille sine egne, ambitiøse mål indenfor de fire problemområder, og dels at fastlægge en proces for opfølgning på om målene nås i forhold til:

  • at bygge- og anlægsprojekter skal danne ramme om ordentlige arbejdsvilkår og ansvarligt arbejdsmiljø – både når det gælder egne medarbejdere og medarbejdere i værdikæden hos rådgivere, producenter og leverandører, 
  • at social inklusion og ligebehandling af personer involveret i bygge- og anlægsprojekter respekteres som en grundpræmis og grundlæggende værdi i hele værdikæden,
  • at mennesker, der individuelt eller kollektivt berøres af bygge- og anlægsprojekter i kortere eller længere perioder, eller permanent, inddrages i planlægning og beslutninger om forhold, der har indgribende indvirkning på deres mobilitet, livsvilkår og kvaliteten heraf,
  • at udvikling af byggeri og infrastruktur bygger på principper om universelt design, sigter på at skabe inkluderende lokalsamfund og muligheder for fællesskaber og dermed bidrager til en positiv samfundsudvikling, og
  • at efterspørgsel efter fagligheder ift. rekruttering og muligheder for (efter)uddannelse og kompetenceudvikling indtænkes i projekter, så disse samtidig bidrager positivt til fremtidens arbejdsmarked i byggeriet.

Målet med pejlemærkerne, handlingsanvisningerne og målsætningerne i denne politik er at inspirere bygherrerne til at udarbejde sin egen vision, politik, strategi og plan for social bæredygtighed og indholdet heraf – parallelt med den miljømæssige bæredygtighed.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev