Arbejdsmiljø - Bygherreforeningen

Arbejdsvilkår og arbejdsmiljø

Arbejdspladserne i den danske byggebranche er i overvejende grad velregulerede med overenskomster og krav til arbejdsmiljøet, men der er fortsat potentiale for forbedringer for at sikre lige løn og arbejdsvilkår for alle uanset nationalt tilhørsforhold og kønsidentitet.

Branchen er desuden langt fra i mål med arbejdsmiljøet, hvor der fortsat udvikles stress og sker overbelastning og ulykker. I 2023 blev der registreret 6.400 arbejdsulykker i forbindelse med byggeri og anlæg, heraf 5 med dødelig udgang. Niveauet har ligget relativt konstant over en årrække, bortset fra et mindre fald i dødsulykker i 2023. 

Den nyeste forskning viser samtidig en overvægt af migrantarbejdere, når det gælder repræsentation i ulykkesstatistikker og manglende indberetning heraf, ligesom arbejdsmiljøparametre som højt tempo, lange arbejdsdage, isolation fra fællesskaber, trusler om fyringer mv. er hyppigere repræsenteret hos migrantarbejdere. 

Endelig er branchen præget af dynamiske og omskiftelige arbejdspladser med et ofte højt tempo i de processer, som skal skabe resultaterne. Omskifteligheden og tempoet viser sig især blandt de udførende faggrupper, men tidspres, konflikter og stress optræder også hos andre aktører i værdikæden. 

Pejlemærker, handlinger og målsætninger som vil styrke arbejdsvilkårene og arbejdsmiljøet:

Ansvarlige arbejdsvilkår

Danske bygherrer skal skabe rammerne for (etisk og moralsk) ansvarlige arbejdsvilkår for både egen og andres arbejdsstyrke på produktionssteder og byggepladser. Vilkårene skal bygge på engagerende og dialogbaseret samarbejde, fordomsfrihed, retfærdighed og ligebehandling samt ansvarlig informering af involverede personer uanset nationalt tilhørsforhold og kønsidentitet.

Handlinger
Bygherre skal proaktivt sikre vilkårene gennem ledelsesmæssigt fokus og aktive personalepolitikker for egen arbejdsstyrke, der muliggør adgang til overenskomster eller andre ansvarlige aftaleforhold, skaber trygge og anerkendende rammer for udøvelse af bygherreerhvervet, og som sikrer lige rekrutterings- og ansættelsesvilkår uafhængigt af kønsidentifikation og alder. 

Bygherre skal samtidigt gennem udbudskrav, sociale klausuler mv. og opfølgning herpå aktivt definere og sikre, at både internationale og nationale sociale standarder og minimumsgarantier ift. arbejdsvilkår som minimum efterleves og overholdes af eksterne leverandører og deres arbejdsstyrke uanset nationale tilhørsforhold. 

Ordentlige arbejdsvilkår skal således være en grundpræmis i udbud og aftaler, og må ikke være et konkurrenceparameter blandt bydende.

Målsætning
Byggebranchen skal være en inkluderende og tryg branche for alle involverede, og bygherrer skal bidrage hertil ved at sikre ligebehandling blandt samarbejdspartnere og på byggepladserne. Det er således en generel målsætning, at involverede i danske byggerier og anlægsaktiviteter sikres sammenlignelige løn- og ansættelsesforhold ift. sammenligneligt arbejde og normsættende danske forhold, bl.a. gennem arbejdsklausuler. 

Konkurrenceforvridende, gratis arbejdskraft samt børne- og tvangsarbejde accepteres ikke og skal aktivt modvirkes.

Indkvartering i midlertidige boliger i forbindelse med byggearbejder skal som minimum ske i overensstemmelse med regler defineret af Workplace Denmark, og bygherre skal aktivt modvirke social segregering i processer og på byggepladser.

Anerkendende og ikke-bebrejdende arbejdspladskultur, intern Whistleblower-ordning, instans til behandling af eksterne klager, samt plan for, hvordan indberetninger, klager og opfølgning herpå håndteres, bør være standard i professionelle bygherreorganisationer.

Sikkert og sundt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet, og dermed sikkerheden og sundheden for personer involveret i udvinding, produktion og bygge- og anlægsarbejder, skal ligeledes have høj prioritet, så overbelastning og ulykker minimeres, samtidig med at der fokuseres på tiltag, der kan gøre en positiv forskel.

Handlinger
Bygherre skal sikre, at rammerne for aktiviteterne udformes, så alt arbejde kan udføres sikkert og sundhedsmæssigt ansvarligt.

Dette indebærer fokus på dialog og forebyggelse samt ansvar for robuste tidsplaner. Der kan med fordel etableres en incitamentskultur, som styrker de fælles mål om sikre og sunde arbejdspladser.

Viden om årsag og virkning er afgørende for at opnå resultater på arbejdsmiljøområdet, og der bør derfor måles og analyseres på ulykker og nærved-hændelser. Alle hændelser og arbejdsulykker uanset graden heraf monitoreres. Som minimum indberettes i henhold til gældende regler og retningslinjer. Hvor det er muligt, bør bygherre etablere egen ulykkesstatistik som del af en baseline.

Bygherre bør derudover have et særligt fokus på byggepladser, hvor arbejdet udføres helt eller delvist af udenlandsk arbejdskraft.

Inspiration kan hentes i Bygherreforeningens inspirationskatalog om verdensmål og arbejdsmiljø og i Safety First initiativet. 

Målsætning
Fysiske såvel som psykiske overbelastninger accepteres ikke, og bygherre skal stille sig i spidsen for at monitorere og nedbringe ulykkesfrekvensen på egne byggepladser. 

Bygherre skal desuden gå foran med en dialogbaseret tilgang, hvor samarbejdspartnere og medarbejdere på pladsen trygt kan rapportere om utilsigtede hændelser og uhensigtsmæssig bebrejdelseskultur. 

Målsætninger om intern Whistleblower-ordning, instans til behandling af eksterne klager, samt plan for hvordan indberetninger, klager og opfølgning foretages, gælder også ift. arbejdsmiljø.

Omskiftelige arbejdspladser

Konsekvenser af omskiftelighed og høj omsætning af medarbejdere i byggeriets virksomheder og byggepladser kræver øget opmærksomhed og kommunikation om arbejdsmiljø.

Handlinger
Bygherre skal med afsæt i sin arbejdsmiljøpolitik samt dialog, udbudskrav, kontrakter/aftaler og opfølgning herpå med rådgivere og udførende sikre god planlægning og involvering, kontinuitet og åbenhed i kommunikationen i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder.

Målsætning
Målet er at fremme et trygt, trivsels- og tillidsbaseret arbejdsmiljø på bygge- og anlægssektorens arbejdspladser, hvor præmissen ofte er en høj grad af fleksibilitet i processerne.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev