Fagligheder, rekruttering og kompetenceudvikling - Bygherreforeningen

Fagligheder, rekruttering og kompetenceudvikling

Bygge- og anlægssektoren står i de kommende årtier overfor markante udfordringer med at rekruttere tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, uanset at udfordringerne er ujævnt fordelt hen over værdikæden. 

Introduktion

Et øget fokus på bevaring eller transformation af vores eksisterende bygningsmasse frem for nybyggeri, samt ændrede bygge- og anlægsmetoder – bl.a. som følge af klimaforandringer og ressourcemangel – vil kræve tusinder af nye veluddannede personer. Det gælder ikke mindst håndværkere, men også andre fagligheder, til at kunne håndtere disse udfordringer. Vi skal som bygge- og anlægsbranche derfor kunne tiltrække dygtige og engagerede mennesker og kompetenceudvikle dem på et internationalt niveau, så de kan løfte opgaven og stille sig i spidsen for de bygge- og anlægsprojekter, som vi gerne vil have skabt.

Byggeriet er i dag i begrænset omfang reguleret gennem kompetencecertificeringer og autorisationer, der sikrer minimumsstandarder for planlægning, projektering og udførelse af byggeri og anlæg. Den øvrige væsentlige kompetenceopbygning sker gennem frivillig uddannelse eller efteruddannelse, sidepersonoplæring og mindre struktureret læring og erfaringsopbygning. Dermed er det op til markedets aktører selv at sikre, at der forefindes tilstrækkelige kompetencer i virksomheder, hvor der ikke er et decideret krav om dokumentation.

Med en stigende efterspørgsel efter og anvendelse af udenlandsk arbejdskraft, der især i det udførende led i værdikæden ofte har en anderledes kompetenceprofil end dansk arbejdskraft, stilles der særlige krav om at sikre nivellering af potentielle skævheder i kompetencer og udviklingen heraf.

Pejlemærker, handlinger og målsætninger som vil styrke uddannelserne og kompetenceudviklingen:

Udvikling af fagligheder

Byggeriets virksomheder, herunder bygherreorganisationer, er som arbejdsgivere og aftagere forpligtet til – sammen med uddannelsesinstitutionerne som udbydere – at sikre høje standarder ift. relevante faglige uddannelser og muligheder for kompetenceudvikling på alle niveauer. Dermed kvalificeres aktørerne i byggeri og anlæg kontinuerligt til at kunne udføre de opgaver, der udbydes.

Handlinger
Det er således i bygherres egeninteresse at sikre, at medarbejdere i organisationen har de nødvendige kompetencer til at varetage rollen og funktionen som bygherre. Gennem bl.a. Bygherreforeningens akademi kan efterspørges kompetenceudviklingstilbud, der imødekommer de faglige behov.

Derudover bør bygherre gennem kravstillelse i indkøb og udbud udvælge og prioritere samarbejdspartnere med strategier ift. tiltrækning, rekruttering, fastholdelse samt efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere til de udbudte opgaver. Dette må ske under hensyntagen til medarbejdernes grundforudsætninger og nationale tilhørsforhold. Bygherre bør eksempelvis efterspørge kompetencer hos udførende, der dokumenterbart kan opnås gennem enten fokuseret sidepersonsoplæring eller kvalificerende kurser i AMU-regi.

Målsætning
Målet er, at bygherre i egen organisation kvalificeret kan definere og løfte opgaven som bygherre/bestiller, rekruttere og fastholde medarbejdere med forskellige fagligheder samt afsætte ressourcer til efteruddannelse og løbende faglig kompetenceudvikling af disse.

Særligt projektledelse, samarbejdsformer og arbejdsmiljø bør være i fokus ift. sociale kompetencer i bygherrerollen.

Desuden er det målet at bidrage til at udvikle og højne kompetenceniveauet i den øvrige del af værdikæden med fokus på ligeværdighed.

Rekruttering og fastholdelse

Bygherrer skal aktivt bidrage til udvikling af byggeriet som branche ud fra et bygherreperspektiv. I tilknytning hertil skal bygherre bidrage til udvikling af de tilknyttede uddannelser og kompetenceudvidelsesmuligheder ud fra værdikædens rekrutterings- og fastholdelsesperspektiv og behov.

Handlinger
Byggeriets virksomheder og særligt byggepladser fungerer på daglig basis som uddannelsessteder. Bygherre kan gennem sin indkøbs- og udbudspolitik, herunder uddannelsesklausuler og løbende opfølgning herpå, medvirke aktivt til at sikre lærepladser og uddannelses- og læringsforløb, der fremmer rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og lærlinge i byggeriet – uanset nationale tilhørsforhold.

Målsætninger
Stabilitet, diversitet og kontinuitet i medarbejderstaben skaber ofte de bedste resultater. Målet for bygherre er at bidrage til, at byggeriet opfattes som en branche med attraktive og lærende arbejdspladser på alle niveauer og dermed bidrager til at øge rekrutteringsgrundlaget.

Med inspiration fra den almene boligsektor bør bygherre desuden have som konkret målsætning, at 10-15 % af håndværkerne på større byggerier som udgangspunkt udgøres af lærlinge/praktikanter eller personer med særlige behov eller udfordringer i oplæringsforløb. 

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev