Ligebehandling og inklusion - Bygherreforeningen

Ligebehandling og inklusion

Der er fortsat behov for at øge ansvarligheden i bygge- og anlægssektoren i form af overholdelse af menneskerettigheder, ligestilling, diversitet og plads til mangfoldighed. Blandt udfordringerne er behovet for en bredere kønsmæssig rekruttering i branchen, ligesom fravær af kædeansvar ofte udvander sociale minimumsgarantier. 

Pejlemærker, handlinger og målsætninger som vil styrke ligebehandling og inklusion:

Ligestilling og ligebehandling

Diversiteten i samfundet ift. ligestilling og ligebehandling, herunder kønsidentifikation, etnicitet og religiøse traditioner samt alder, skal afspejles i branchen og projekterne.

Handlinger
Bygherre skal arbejde proaktivt for at sikre persondiversitet og imødegå enhver form for krænkende, diskriminerende eller mobbende adfærd i projekter med sigte på at udvikle branchen mod større psykologisk sikkerhed.

Målsætning
Bygge- og anlægssektoren skal som helhed i højere grad afspejle den generelle sammensætning af borgere i samfundet. Bygherre kan bidrage ved at samarbejde med virksomheder, der arbejder proaktivt med diversitet og psykologisk sikkerhed i forbindelse med indkøb, udbud og beskæftigelse – og gerne på et højere niveau end defineret i Ligebehandlingsloven.

Social inklusion

Ved tilrettelæggelse af byggerier, byggepladser og driftsaktiviteter bør social inklusion altid indgå i bygherrens overvejelser. Dette kan fx omfatte muligheden for skåne- og servicejobs rettet mod mennesker med forskellige funktionsvarianter – fysiske og/eller kognitive eller psykiske sårbarheder.

Handlinger
Bygherre har gennem personalepolitikker, udbud, krav i kontrakter og dialog mulighed for at fremme mangfoldighed og social inklusion i både egen og den øvrige værdikædes arbejdsstyrke. Eksempelvis via indkøb i socialøkonomiske virksomheder eller krav/dialog om ansættelse af personer uden for det konventionelle arbejdsmarked på projekter. Samtidig skal det sikres, at der er de nødvendige faciliteter og den opfølgning, som dette fordrer.

Målsætning
Bygherre, der har egen inklusionspolitik og erfaringer hermed, vil naturligt kunne have som målsætning, at dette også skal gælde for rådgivere og leverandører. Den overordnede målsætning kan følge FN’s Handicapkonvention artikel 1 og 3.

Menneskerettigheder

Overholdelse af øvrige basale og konventionelle menneskerettigheder skal altid være et pejlemærke for danske byg-
herrer.

Handlinger
Bygherre skal gennem kravstillelse i indkøb og udbud aktivt sikre sig, at universelle menneskerettigheder overholdes af hele værdikæden. Hvor der ikke kan indgås aftale om kædeansvar, skal der på anden vis efterspørges dokumentation i form af certificeringer eller anden lødig rapportering. En handling kan således også være et fravalg af en leverandør.

Målsætning
Bygherres krav må som minimum altid referere til FN’s globale menneskerettigheder og verdensmål, OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber, ILO’s grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen samt øvrige sociale minimumsgarantier, der er defineret som betingelse 3 i EU’s taksonomi. Rapporteringsmæssigt henvises til EU’s direktiv for due diligence, CSDD.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev