Udbud og aftaler - Bygherreforeningen

Der udvikles i disse år en række metoder og paradigmer til at understøtte bygherrer, rådgivere, entreprenører og nedrivningsvirksomheder, der gerne vil arbejde med cirkularitet i byggeriet. Det gælder for indeværende bl.a.:

Udbud

Værdibyg har udarbejdet en branchevejledning, Udbud af nedrivningsopgaver, der skal modvirke svingende priser og uklare udbudsgrundlag, som skaber konflikter. Vejledningen klæder bygherren og dennes rådgivere på til fremtidige udbud af nedrivningsopgaver, der skaber et bedre konkurrencegrundlag samt en øget sikkerhed for, at arbejdet udføres som forventet. Samtidigt lægges der vægt på, at nedrivningerne skal minimere værditabet på materialerne.

Danske Arkitektvirksomheder og Danske Advokater har med økonomisk støtte fra Realdania udarbejdet en vejledning i cirkulære udbud, som kan hentes her og anvendes til inspiration.

Aftaler

For indeværende kan der peges på, at en bygherre, der vælger at arbejde med cirkulær økonomi i et byggeprojekt, gennem aftaler skal sikre sig bedst muligt mod:

  • øget tidsforbrug ift. at der muligvis skal udvikles eller undersøges, hvilket og hvordan et genbrugsmateriale kan anvendes, hvis dette ikke er klarlagt i en miljø- og ressourcekortlægning. Det gælder især hvis materialet bliver genbrugt/genanvendt til en ny funktion/i en ny sammenhæng (gælder i mindre grad, hvis bygherren vælger at anvende nedrivningsmaterialerne selv i fx andet byggeri);
  • usikkerhed omkring materialeleverancer, hvis disse ikke kan skaffes via bygherrens egne nedrivninger/mellemdepoter, jf. ovenfor;
  • øget økonomi på grund af et usikkert marked, fordi genbrugsmaterialer fraviger standardprocedurer sammenlignet med nye materialer. Her kan krav om transparens fx via materialepas eller lignende afhjælpe usikkerheden;
  • for lavt vidensniveauet for genbrug/genanvendelse af specifikke materialer hos rådgivere og entreprenører, hvilket kan udgøre en risiko for uforudsete fejl og
  • en risiko for at stå alene med hele regningen, hvis projektet ikke lykkes og genbrugs-/genanvendelsesmaterialet fejler og der ikke er lavet erstatningsstrategi, så genbrugte materiale kan erstattes af nye, hvis de genbrugte viser sig ikke at kunne bruges.

Roller og risici i værdikæden

Markedet er endnu relativt umodent ift. implementering af den cirkulære økonomi, og dette afspejler sig særligt i tre forhold; usikkerheder ift. roller i værdikæden, værdiansættelse af sekundære ressourcer – og hvor ressourcerne (affaldet) bliver af.

Der er en bred erkendelse i branchen om, at implementeringen af cirkulær økonomi indeholder en række risici – særligt for bygherren. Det gælder principielt også for den lineære økonomi (med nye materialer), men her er bygherrens risici i nogen grad reduceret via produktstandarder, testresultater, erfaringer, retslige afgørelser osv. I en cirkulær økonomi risikerer bygherren at skulle indtage og agere i nye roller som fx ”leverandør” af brugte materialer, medmindre disse sælges til nedrivningsentreprenøren som en del af den samlede entreprise. En sådan ”aftale” fjerner dog ikke bygherrens ansvar ift. at foretage en miljø- og ressourcekortlægning, at sikre selektiv nedrivning (gennem udbud), at anmelde affald til deponering, at sikre arbejdsmiljøet på nedrivnings-/byggepladsen osv. – og bygherren har ingen sikkerhed for, hvor affaldet havner og i hvilken grad det bliver (gen)anvendt.

Skal disse risici og usikkerheder elimineres i det nuværende marked, er en af mulighederne, at bygherren selv genbruger eller genanvender affaldet/nedrivningsressourcerne i egne ”nye” byggerier – altså hvor materialerne bliver en bygherreleverance. Dette giver også bygherren en større leverancesikkerhed.

Bygherreforeningen arbejder dog for, at der skabes et regime, der ikke begrænser risikohåndteringen til bygherrens egne projekter, men at det kan håndteres bl.a. gennem paradigmer og kontrakter. Således er Bygherreforeningen sammen med Dansk Erhverv tovholder på en udredning med henblik på forslag til modeller for risikofordelingen ved cirkulær økonomi (både nye og genbrugelige/genanvendelige materialer) samt en model for risikodækning i værdikæden. Arbejdet foregår i regi af Strateginetværk for Bæredygtigt Byggeri, der er et tværgående branchenetværk, der bistår med implementering af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri (af april 2021).

Foto: Charlotte Algreen, arkitekt MAA

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev