Viden og aktiviteter - Bygherreforeningen

Definition

Bygherreforeningen opfordrer til, at byggebranchen arbejder for og bruger en fælles definition af cirkulær økonomi. EU Parlamentet definerer eksempelvis cirkulær økonomi således:

En cirkulær økonomi er en ”closing-the-loop-model”, hvor produkters livscyklus er udvidet, primært takket være et bedre miljøvenligt design, der gør det nemmere at reparere, genbruge og reproducere gamle produkter, en forbedret holdbarhed, bedre affaldshåndtering, og nye forretningsmodeller baseret på leasing, deling, reparation og genbrug.

Cirkulær økonomi står (således) i modsætning til den traditionelle økonomi med nyindkøb og en ‘brug-og-smid-væk’-kultur, som bl.a. kræver, at mange produkter produceres billigt med lettilgængelige materialer og energi. Modstand mod planlagt forældelse af produkterne, bedre information til forbrugerne om levetiden og opfordring til at reparere i stedet for generelt at smide ud, er også en del af den cirkulære økonomimodel.

Læs mere her

Technical Committees / ISO/TC 323 for Circular economy arbejder på at udvikle forskellige standarder, der knytter sig de forskellige emner under den cirkulære økonomi, herunder en fælles definition. Der er endnu ikke publiceret standarder på området.

Affaldshierarkiet

Genbrug eller genanvendelse af byggematerialer og overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter skal håndteres efter det såkaldte affaldshierarki, der hierarkisk fastlægger værdien af materialerne efter deres potentialer for at indgå i en cirkulær proces. Jo lavere i hierarkiet jo lavere værdi, idet genbrugspotentialer (ved direkte genbrug) tillægges størst (rest)værdi, mens materialer/produkter til deponi repræsenterer den laveste (rest)værdi. Imellem disse to værdivurderinger ligger muligheden for forskellige genbrugs-, genanvendelses- eller nyttiggørelsesmuligheder, som kan varieres bl.a. gennem bearbejdninger af produkterne fx ved reparation henholdsvis materialerne, hvor de indgår i forskellige nye materialer af lavere eller højere værdi. Det bemærkes her, at værdibetragtningen ikke er en statisk størrelse og vil afhænge af en række faktorer, herunder fx markedets efterspørgsel og kapaciteten af de jomfruelige råstoffer, som de genanvendelige materialer eventuelt erstatte (som fx nyttiggørelse af nedknust beton til erstatning for grus og sand).

Læs mere om affaldshierarkiet

Projekter og samarbejde

Bygherreforeningen vurderer løbende, hvilke aktiviteter foreningen kan iværksætte eller indgå i, som fremmer den cirkulære markedsudvikling. Det handler om at skabe de bedst mulige rammebetingelser i bygge- og miljølovgivningen, men også rammebetingelser for bæredygtige økonomiske forretningsmodeller og/eller business cases.

Bygherreforeningen arbejder således for, at relevante styrelser og den samlede bygge- og anlægsbranche i fællesskab skaber de rette incitamentsstrukturer og virkemidler, der fremmer implementeringen af cirkulær økonomi både systemisk og på projektniveau – for alle involverede.

Vores aktiviteter skal desuden bidrage til, at vores medlemmer har de rette kompetencer og værktøjer til at arbejde med cirkulær økonomi i byggeriet. Derfor deltager vi eksempelvis i EU-projektet City Loops, der udvikler en lang række værktøjer til håndtering af sekundære ressourcer, der fremskaffes gennem miljø- og ressourcekortlægninger og selektive nedrivninger af bygninger eller udgravning af jordpartier. Vi er bl.a.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev