Evaluering sikrer vedvarende kvalitet og værdi

Bygninger er en væsentlig del af vores samfunds rammer. Vi opholder os 90 procent af livet indendørs, og vores vigtigste velfærdsydelser huses i offentlige byggerier. Derfor er der store krav til kvaliteten af vores bygninger, som skal være gode at opholde sig i, tilbyde forskellige services og løse samfundets behov.

Som bygherrer er I ansvarlige for at opføre disse bygninger og sikre deres kvalitet og anvendelse. Men bygningers levetid er typisk 100 år, og samfundets behov skifter hurtigt. Derfor kan det være en udfordring at sikre, at bygningerne kan levere værdi gennem hele deres levetid.

For at sikre dette kan løbende evalueringer af, hvordan bygningens fysiske rammer understøtter den aktivitet og praksis, der skal foregå i bygningen, være en hjælp. Ved at bruge evalueringer som et aktivt værktøj, kan I sikre en vedvarende kvalitet og værdi i de fysiske rammer gennem hele bygningens levetid.

Bygherreforeningen har derfor udviklet et evalueringsværktøj, der giver jer et indblik i, hvordan I kan arbejde med evalueringer af jeres kommunale ejendomme, og hvad I skal være opmærksomme på i denne sammenhæng.

Værktøjet er udviklet på baggrund af en workshop med en række bygherrer og rådgivere om evalueringsprocesser. Viden fra denne workshop er konverteret til dette værktøj, der giver jer et overordnet indføring i, hvordan I kan gribe evalueringsprocessen an og sikre, at jeres kommunale ejendomme skaber værdi og kan omstilles til tidernes skiftende behov.

Evalueringsværktøj til øget værdiskabelse

Evalueringsværktøjet giver indblik i, hvilke væsentlige overvejelser I kan gøre jer for at sikre, at evalueringerne kan anvendes som et aktiv i forhold til at sikre en øget værdiskabelse i byggeriet.

Værktøj bringer jer på forkant med behov

Dette værktøj kan bruges i den projektgruppe, som har haft ansvaret for byggeriets opførelse. Værktøjet kan bruges til at have en løbende dialog om, hvorvidt byggeriet understøtter praksis og dermed, om byggeriet fungerer efter den hensigt, I havde med det.

Typisk overdrages ansvaret for byggeriet til brugerne efter indflytning med reference til byg- og driftsherreorganisationen. Det kan imidlertid betyde, at viden om byggeriets vision og tanker om ibrugtagningen går tabt. Derfor kan I overveje, om I kan fastholde projektgruppens dialog efter indflytningen.

I den forbindelse kan evalueringsværktøjet bruges som udgangspunkt for at have løbende drøftelser om, hvordan byggeriet kan understøtte praksis, og hvordan de fysiske rammer kan tilpasses i forhold til, hvordan brugernes behov udvikler sig over årene. Evalueringsværktøjet kan på denne måde være et middel til at foretage en form for løbende kvalitetssikring. Hvis I samtidig afsætter økonomiske midler til denne proces – i stil med almindelig kendte udgifter til drift og vedligehold – kan I være på forkant med brugernes behov og dermed sikre, at bygningen konstant skaber værdi for dem.

Brug værktøjet i fællesskab med brugerne

I kan bruge værktøjet i projektgruppen og i fællesskab med brugerne. Ofte fokuserer evalueringer af byggeri alene på selve byggeriet/arkitekturen. For at sikre, at byggeriet skaber værdi, er det imidlertid afgørende, at I også evaluerer på praksis. Af denne grund kan I have stor gavn af at inddrage brugerne i evalueringen, så I kan drøfte i fællesskab, hvordan byggeriet understøtter praksis, og hvad der kan forbedres.

Håndbog giver indblik i evalueringsprocessen

Evalueringsværktøjet består af denne håndbog, som giver jer et indblik i processen omkring evaluering og de væsentligste opmærksomhedspunkter, som I bør have i denne sammenhæng. Med værktøjet får I dermed et overblik over, hvilke drøftelser I kan gøre jer for at sikre, at jeres byggeri skaber værdi nu og i mange år fremover.

Evalueringsprocessen

Evalueringer af byggeri kan hjælpe til at sikre, at byggeriet lever op til de hensigter, der var fra begyndelsen, og om de valg, der er truffet, fungerer i praksis.

Figuren viser, hvordan evalueringsprocessen kan håndteres. Først afklarer I formål med evalueringen, og hvem der skal deltage i den. Derefter drøfter I visionen for byggeriet og sammenholder visionen med funktioner og praksis for at drøfte, om disse fungerer efter hensigten. Til sidst kan I drage nogle konklusioner, som I kan bruge til at optimere det pågældende byggeri og tage med som værdifulde erfaringer i kommende projekter og funktionsprogrammer.