Faselevering / budget

1. udgave, oktober 2018

Hvad er nyt?

I ABR 18 findes nye bestemmelser om faselevering/budget i § 9, 11 og 46.

  • § 9: Såfremt rådgivningsopgaven indebærer budgettering, og bygherren har defineret en økonomisk ramme, skal rådgiveren gennemgå bygherrens budget og budgetforudsætninger forud for projekteringens opstart
  • § 11: Den kendte 5-fasede model for projektering anvendes fortsat som udgangspunkt, men bygherren kan nu kræve en tilsvarende faseopdelt budgettering.

Rådgiveren skal færdigmelde hver fase, og bygherren skal godkende hver leveret fase inkl. det opdaterede budget; herunder påpege og begrunde eventuelle mangler ved det leverede. Mangler skal afhjælpes efter reglerne i § 43.

Bygherren kan kræve omprojektering, hvis det ifm. færdigmelding af en fase foreliggende budget overskrider det senest opdaterede og af bygherren godkendte budget. Den umiddelbart nedenfor beskrevne regel i § 46 finder således tilsvarende anvendelse under projekteringen.

  • § 46: Bygherren kan kræve, at rådgiveren foretager vederlagsfri omprojektering på basis af et besparelseskatalog, hvis entreprenørens tilbud overskrider det senest opdaterede og af bygherren godkendte budget.

Den vederlagsfri omprojekteringsforpligtelse finder ligeledes anvendelse i udførelsesfasen, hvis det pga. af projektfejl/-mangler er nødvendigt at ændre projektet for at undgå budgetoverskridelser.

Hvorfor er det vigtigt?

Langt de fleste bygherrer har et stort behov for at kunne følge udviklingen i sagernes økonomi, ikke mindst undervejs i projekteringen, således at projekt og økonomi rammer markedet rigtigt.

I sager, hvor entreprenørerne ikke er involveret i planlægning og projektering, er bygherren ofte usikker på økonomien, indtil der er afholdt licitation. Derfor er det vigtigt, at ABR nu foreskriver udtrykkeligt, hvorledes budgetteringen og godkendelsen heraf skal foregå fase for fase, samt at det er en mangel, som indebærer omprojekteringsforpligtelse, hvis budgettet skrider undervejs i projekteringen.

For at kunne håndhæve sin ret over for rådgiveren til at kræve omprojektering ved budgetafvigelser, er det dog vigtigt, at årsagen til de opståede budgetafvigelser entydigt fastlægges.

Hvad skal du gøre?

Som bygherre skal du tidligt i din planlægning gøre klart, hvilke behov der er for budgetstyring, og om disse passer ind i den beskrevne fasemodel. Hvis ydelsen skal leveres, skal dette indarbejdes eksplicit i udbudsmaterialet/rådgiveraftalen.

I ABR-bemærkningerne er det præciseret, at rådgiver har en udvidet orienteringspligt over for bygherren, hvis der imellem faserne registreres væsentlige overskridelser af det samlede budget. Det betyder omvendt, at bygherren som udgangspunkt må acceptere afvigelser på enkeltposter, selvom det samlede budget måtte overholdes.

Derfor er det vigtigt, at bygherren overvejer og beskriver sin opfattelse af væsentlighed i aftalegrundlaget, ligesom følsomheden over for afvigelser på delbudgetter bør beskrives. Eksempelvis er visse former for støttet byggeri sammensat af del-budgetter med lovfastsatte maksimumsbeløb, medens andre dele af samme byggeri ikke er underlagt samme bestemmelse. Det kan give udfordringer, hvis budgetterne kun vurderes samlet.

De nye bestemmelser giver generelt en bedre adgang for bygherren til at håndhæve sanktioner over for rådgiver for mangelfulde leverancer. Det stiller naturligvis store krav til bygherrens kontraktstyring, ligesom det stiller en række krav til præcision og hurtig reaktion på mangelfulde leverancer. Disse krav skal afspejle sig i bygherrens organisation.

En forudsætning for effektiv opfølgning på rådgiverens ydelser er fornuftig tidsplanlægning omkring faseleveringer, så bygherren selv har tid til at gennemgå det leverede materiale og melde kvalificeret tilbage om mangler. Derfor er tidsplanen (”ydelsesplanen”) et vigtigt fokuspunkt for bygherren mht. dennes beslutninger og pligter.