Foranalyser er grundlaget for godt velfærdsbyggeri

Offentlige byggeprojekter etableres på baggrund af politiske beslutninger. De kommunale bygherreorganisationer står derefter for at udføre projekterne, så de står klar til den aftalte tid og økonomi. Offentlige byggeprojekter er imidlertid også rammen om vores velfærd. Og af denne grund er byggerierne ofte komplekse byggeprojekter, der kræver grundig planlægning og dialog mellem kommunens faglige forvaltninger og kommende brugere for at sikre, at bygningerne imødekommer netop de behov og den vision, der er for dem.

Derfor er det afgørende for gode velfærdsbyggerier, at bygherreorganisationens viden bringes til bordet i de tidlige beslutningsprocesser. De kommunale bygherrer skal således evne at lave foranalyser, som klarlægger kommunens behov for byggeri og dernæst giver politikerne et velbegrundet oplæg for, hvordan de kan prioritere og afsætte midler til den løsning, der kan dække behovet.

For at øge kvaliteten af velfærdsbyggeri og de beslutninger, der ligger til grund for de store investeringer, som landets kommuner hvert år laver på dette område, har Bygherreforeningen udviklet et værktøj til at udarbejde foranalyser. Værktøjet giver jer indblik i to hovedspor – behovsanalyse og beslutningsoplæg – og belyser konkrete opmærksomhedspunkter, som I kan medtage i jeres foranalyse.

Med Bygherreforeningens foranalyseværktøj får I således en hjælpende hånd til at klæde jeres politiske bagland på til at træffe de mest værdiskabende beslutninger for velfærdsbyggeri i jeres kommune. Værktøjet er udarbejdet på baggrund af en workshop med elleve kommunale bygherrer.

Foranalyseværktøj til bedre beslutningsgrundlag

Foranalyseværktøjet er målrettet ledere og projektledere i en kommunal bygherreorganisation. Værktøjet giver en række opmærksomhedspunkter, som I kan overveje for at sikre, at I er på forkant med kommunens udvikling og behov for ejendomme. Med værktøjet får I et overblik over, hvilke væsentlige elementer, I kan afdække og løbende orientere jeres politikere om, så I sikrer, at beslutninger omkring velfærdsbyggeri i jeres kommune træffes på det bedst mulige grundlag.

Værktøj til bygherreorganisationen

Dette værktøj er en hjælp til de helt tidlige processer, før der er truffet beslutning om, hvad der skal bygges. Det kan hjælpe til at synliggøre, hvad der er bygningsbehovet i kommunen (stigende børnetal, flere ældre o.l.) og til at opstille scenarier for konkrete løsninger på det behov. Værktøjet kan bruges internt i bygherreorganisationen, så I løbende kan være på forkant med kommunens byggebehov. Værktøjet giver således inspiration til, hvilke elementer I kan drøfte i forhold til at udarbejde behovsanalyser og beslutningsoplæg. På den måde udgør behovsanalysen og beslutningsoplægget tilsammen et foranalyseværktøj, som
kan hjælpe jer med at klæde jeres politikere og ledelse på til at træffe de bedst mulige beslutninger om velfærdsbyggeri.

Brug værktøjet til intern afdækning

I kan bruge værktøjet i jeres interne afdækning af, hvordan I kan servicere jeres politikere med relevant viden. Samtidig kan I bruge det til at afklare, hvordan I kan servicere jeres øvrige kommunale forvaltningers behov med fysiske rammer. I kan dermed bruge værktøjet som en rettesnor for, hvilke elementer I bør inddrage i jeres arbejde med at skabe et velbegrundet beslutningsgrundlag og en god ejendomsstrategi for velfærdsbyggeri i kommunen.

Håndbog med fokus på behovsanalyse og beslutningsoplæg

Foranalyseværktøjet består af denne håndbog med to temaer – behovsanalyse og beslutningsoplæg. I håndbogen får I en indføring i de to temaer. Og I får samtidig indblik i en række overvejelser, som I kan bruge i jeres drøftelser af, hvordan I kan klæde jeres politiske bagland på med viden om kommunens behov for velfærdsbyggeri, så de kan træffe de bedst mulige beslutninger.

Behovsanalyse

Med løbende behovsanalyser kan du komme på forkant med udviklingen og dermed klæde politikerne på til at træffe værdiskabende og strategiske beslutninger om, hvilke ændringer, der skal ske i ejendomsporteføljen.

Beslutningsoplæg

Et robust beslutningsoplæg til jeres bagland kan være et vigtigt element i at gøre jeres indflydelse gældende i de tidlige faser af et byggeprojekt.

Figuren viser, hvordan en foranalyse består af to sammenhængende processer – behovsanalyse og beslutningsoplæg. I centrum står ambitionsniveau og inspirationsture, som to tilbagevendende elementer, der kan genbesøges indtil, der er truffet beslutning om, hvad der skal bygges. Processen løber fra en analyse af behov hos brugere og øvrige forvaltninger til at formulere et beslutningsoplæg for byggeriet, der er afstemt med politikere og bagland.