Dette kursus giver dig et overblik ABR18. Du får indblik i de væsentligste emner i ABR18 såvel i kontraheringsfasen som i projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl.

Derudover kobles kurset til de nye ydelsesbeskrivelser (YBL18), så du  bliver introduceret til, hvordan ABR18 og YBL18 kan hænge sammen. Endeligt ser vi også på, i hvilket omfang praksis fra Voldgiftsretten fortsat er relevant i forhold til ABR18.

Kurset er udsolgt. Skriv til Maria Jordy Madsen (mjm@bygherreforeningen.dk), hvis du vil på venteliste.

Program


09:30-10:00 Morgenmad og kaffe

 

10:00-10:10 Velkomst og introduktion

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

10:10-10:30 Overordnet introduktion til ABR18

ABR18 ser i højere grad rådgiveren som leverandør end det har været tilfældet tidligere, og det har blandt andet ført til, at ABR18’s systematik følger AB18. Denne leverandørsynsvinkel indebærer, at der i fremtiden vil blive stillet større krav til bygherrens udbudsmateriale og dermed større krav til reklamation, rapportering og dokumentation såvel i forbindelse med faseovergange som løbende under samarbejdet. Samtidig indeholder ABR18 en række nyskabelser, herunder konventionalbod ved projekteringsmangler, fuldmagtsregler, større beskyttelse af rådgiverens dækningsbidrag ved standsning af opgaven samt et mere fintmasket tvistløsningssystem, og det hører du om på denne formiddag.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

10:30-11:30 Aftaleindgåelse og sammenhæng med de nye ydelsesbeskrivelser (YBL18)

De forøgede krav vedrørende aftaleindgåelse i ABR18 belyses, ligesom de nye ydelsesbeskrivelser og deres samspil med ABR18 vil blive gennemgået.

Pia Pytlich, Specialist, Bygherrerådgivning, COWI

 

11:30-12:30 Honorarformer

De mest gængse honorarformer bliver gennemgået sammen med reglerne om ændring af rådgiverydelsen og deraf følgende krav om merbetaling.

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft

 

12:30-13:30 Frokost

 

13:30-14:00 Samarbejdet mellem bygherre og rådgiver

ABR18 indeholder relativt detaljerede regler for samarbejdet mellem bygherren og rådgiveren. Her vil du blandt andet høre om:

 • Tidsplanlægning
 • Ydelsesplaner
 • Overgang fra én fase til næste fase
 • Budgetansvar
 • Rådgiverfuldmagt

 

14:00-15:00 Rådgiverens ansvar for projekteringsfejl

ABR18 introducerer nogle nye ansvarsbegrænsninger. Denne gennemgang vil fokusere på følgende:

 • Culpavurderingen
 • Nye materialer/ikke gennemprøvede materialer
 • Udviklingsskader
 • Tabsopgørelsen
 • Ansvarsbegrænsninger
 • Direkte krav mod rådgiveren

 

15:00-15:15 Kaffe og kage

 

15:15-15:45 Rådgiverens ansvar for tilsyn

Tilsynsansvaret efter ABR18 er ikke længere subsidiært, og entreprenøren har fået en selvstændig ret til at kræve tilsyn. Her vil du blandt andet høre om:

 • Tilsynsansvarets karakter
 • Entreprenørens og rådgiverens hæftelse over for bygherren
 • Indbyrdes regres mellem entreprenør og rådgiver


15:45-16:15 Rådgiverens og bygherrens ansvar for tidsfristoverskridelser

ABR18 indeholder en række krav til parterne med hensyn til den tidsmæssige tilrettelæggelse af projekteringsforløbet, hør om:

 • Skærpede krav til rapportering og reklamation
 • Tidsfristforlængelse
 • Bod kontra erstatning


16:15-16:45 Udskydelse, standsning og ophævelse

Udskydelse, standsning og ophævelse giver ofte anledning til konflikter. Denne gennemgangen vil fokusere på følgende:

 • Bygherrens ret til at standse og udskyde opgaven
 • Afregning af allerede udført arbejde
 • Afviklingsomkostninger
 • Bygherrens ret til fortsat brug af udarbejdet materiale
 • De nye regler om erstatning for mistet dækningsbidrag


16:45-17:00 Opsamling og evaluering 

 

17:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft
Peter er advokat og partner i VILTOFT Advokatpartnerselskab. Han rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere om alle aspekter af entrepriseret, udbud og tvistløsning. Han bistår bl.a. med udarbejdelse og forhandling af kontrakter og med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Peter er forfatter til bogen Voldgiftsret (3. udg. 2017) og medforfatter til en kommende bog om ABR 18.

 

Gæsteunderviser

Pia Pytlich, Specialist, Bygherrerådgivning, COWI.
Pia er uddannet jurist fra Aarhus Universitet og har mange års erfaring som rådgiver for bygherrer inden for entrepriseret, aftaleret og udbudsret. Pia Pytlich har endvidere en fortid som jurist hos Voldgiftsnævnet for bygge og anlægsvirksomhed.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Virksomhedskursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt Anne Kristine Busch, tlf. 2286 1806, for mere information.