Dette kursus giver dig et overblik ABR18. Du får indblik i de væsentligste emner i ABR18 såvel i kontraheringsfasen som i projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl.

Derudover kobles kurset til de nye ydelsesbeskrivelser (YBL2018), så du  bliver introduceret til, hvordan ABR18 og YBL18 kan hænge sammen. Endeligt ser vi også på, i hvilket omfang praksis fra Voldgiftsretten fortsat er relevant i forhold til ABR18.

Program

 

09:30-10:00 Morgenmad og kaffe

 

10:00-10:10 Velkomst og introduktion

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

10:10-11:00 Overordnet introduktion til ABR18

ABR18 ser i højere grad rådgiveren som leverandør end det har været tilfældet tidligere, og det har blandt andet ført til, at ABR18’s systematik følger AB18. Denne leverandørsynsvinkel indebærer, at der i fremtiden vil blive stillet større krav til bygherrens udbudsmateriale og dermed større krav til reklamation, rapportering og dokumentation såvel i forbindelse med faseovergange som løbende under samarbejdet. Samtidig indeholder ABR18 en række nyskabelser, herunder konventionalbod ved projekteringsmangler, fuldmagtsregler, større beskyttelse af rådgiverens dækningsbidrag ved standsning af opgaven samt et mere fintmasket tvistløsningssystem, og det hører du om på denne formiddag.

 

11:00-12:00 Aftaleindgåelse og sammenhæng med de nye ydelsesbeskrivelser (YBL18)

De forøgede krav vedrørende aftaleindgåelse i ABR18 belyses, ligesom de nye ydelsesbeskrivelser og deres samspil med ABR18 vil blive gennemgået.

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 

12:00-12:30 Honorarformer

De mest gængse honorarformer bliver gennemgået sammen med reglerne om ændring af rådgiverydelsen og deraf følgende krav om merbetaling.

 

12:30-13:30 Frokost

 

13:30-14:00 Samarbejdet mellem bygherre og rådgiver

ABR18 indeholder relativt detaljerede regler for samarbejdet mellem bygherren og rådgiveren. Her vil du blandt andet høre om:

 • Tidsplanlægning
 • Ydelsesplaner
 • Overgang fra én fase til næste fase
 • Budgetansvar
 • Rådgiverfuldmagt

 

14:00-15:00 Rådgiverens ansvar for projekteringsfejl

ABR18 introducerer nogle nye ansvarsbegrænsninger. Denne gennemgang vil fokusere på følgende:

 • Culpavurderingen
 • Nye materialer/ikke gennemprøvede materialer
 • Udviklingsskader
 • Tabsopgørelsen
 • Ansvarsbegrænsninger
 • Direkte krav mod rådgiveren

 

15:00-15:15 Kaffe og kage

 

15:15-15:45 Rådgiverens ansvar for tilsyn

Tilsynsansvaret efter ABR18 er ikke længere subsidiært, og entreprenøren har fået en selvstændig ret til at kræve tilsyn. Her vil du blandt andet høre om:

 • Tilsynsansvarets karakter
 • Entreprenørens og rådgiverens hæftelse over for bygherren
 • Indbyrdes regres mellem entreprenør og rådgiver

 

15:45-16:15 Rådgiverens og bygherrens ansvar for tidsfristoverskridelser

ABR18 indeholder en række krav til parterne med hensyn til den tidsmæssige tilrettelæggelse af projekteringsforløbet, hør om:

 • Skærpede krav til rapportering og reklamation
 • Tidsfristforlængelse
 • Bod kontra erstatning

 

16:15-16:45 Udskydelse, standsning og ophævelse

Udskydelse, standsning og ophævelse giver ofte anledning til konflikter. Denne gennemgangen vil fokusere på følgende:

 • Bygherrens ret til at standse og udskyde opgaven
 • Afregning af allerede udført arbejde
 • Afviklingsomkostninger
 • Bygherrens ret til fortsat brug af udarbejdet materiale
 • De nye regler om erstatning for mistet dækningsbidrag


16:45-17:00 Opsamling og evaluering 

 

17:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Michael Gjedde-Nielsen, advokat og partner, Viltoft
Michael er advokat og partner i VILTOFT Advokatpartnerselskab med speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktret og voldgiftssager. Michael har været involveret i en betydelig del af de største bygge- og anlægsprojekter i Danmark gennem de seneste årtier og rådgiver såvel bygherrer, tekniske rådgivere og entreprenører om alle juridiske spørgsmål i byggeprocessen. Michael er medforfatter til bogen ABR 89 (3. udgave 2013) og en kommende bog om ABR 18.

 

Gæsteunderviser

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI
Niels Christian Toppenberg er akademiingeniør fra Aalborg Ingeniørakademi og har en lang erfaring som bygherrerådgiver. Derudover deltager han i en række organisationer og udvalg, herunder udvalg i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Toppenberg var med til at formulere Ydelsesbeskrivelserne i 2012, ligesom han repræsenterer FRI i den igangværende revision af disse.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Virksomhedskursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt Anne Kristine Busch for mere information. Tlf. 2286 1806.