I 2022 lancerede Bygherreforeningen et helt nyt efteruddannelsesforløb til arbejdsmiljøkoordinatorer i byggeriet.   

Forløbet henvender sig til arbejdsmiljøkoordinatorer med minimum et par års erfaring. Måske du har været i rollen et par år, men har brug for at blive fortrolig med Best Practice på området. Måske du har adskillige års erfaring bag dig og nu er klar til at tage en mere strategisk og proaktiv tilgang til din rolle og indsats.

Herunder kan du læse mere om forløbets baggrund, indhold, aktuelle datoer og tilmelding.

 

Hvorfor har vi udviklet efteruddannelsen?

Rollen som arbejdsmiljøkoordinator er ofte meget kompleks og svær at sætte faste standarder for, og det kan være udfordrende at finde frem til en systematik, der sikrer, at indsatsen opnår den ønskede tyngde og effekt. Derfor har Bygherreforeningen, i samspil med Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAMBUS), nu udviklet et efteruddannelsesforløb, der ruster arbejdsmiljøkoordinator med effektfulde værktøjer, virkemidler og systematikker til at levere robuste arbejdsmiljøindsatser og synliggøre indsatsens værdi.  

 

Om forløbet

Succesfuld arbejdsmiljøkoordination er et væsentligt aktiv for bygherreorganisationen. Både i forhold til sikkerhed og sundhed i projekterne, men også i forhold til at sikre kvalitet og økonomi i projektet.

At løfte rollen som arbejdsmiljøkoordinator, og indgå som proaktiv sparringspartner, kræver høj bevidsthed om egen praksis, beføjelse og systematisering af relationer og processer. Det kræver også modenhed, både internt i organisationen og hos den enkelte koordinator. 

Dette forløb har til formål at styrke dig som arbejdsmiljøkoordinator i din rolle og give dig det bedst mulige udgangspunkt for at skabe sundere, mere sikre og robuste projekter. Undervejs i forløbet sætter vi fokus på arbejdsmiljøkoordinatorens organisatoriske albuerum, muligheder for at opnå mest mulig indflydelse, allerede helt tidligt i projektet, og sikre fremdrift og beslutningskraft undervejs. Vi ser også nærmere på arbejdsmiljøkoordineringens ledelsesmæssige aspekter og dine muligheder for at indtage en mere strategisk rolle med henblik på at sikre projekter, der er både sundhedsmæssigt -, samfundsmæssigt – og økonomisk bæredygtige. 

Forløbet er opbygget omkring nyeste forskning på arbejdsmiljøområdet, oplæg, cases og workshops og giver rig mulighed for at vende konkrete cases og relatere nye input og værktøjer til egen praksis. Undervejs sætter vi fokus på Best Practice inden for arbejdsmiljøkoordination og trækker desuden på erfaringer fra andre erfarne arbejdsmiljøkoordinatorer. For hvordan italesætter vi arbejdsmiljøkoordineringens værdi og baner vejen for en mere værdiskabende og velintegreret indsats? 

Undervejs møder du en række eksperter på arbejdsmiljøområdet. Det to dage lange forløb faciliteres af Karen Marie Fiirgaard, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. og autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for det psykosociale arbejdsmiljø. 

 

Hvem henvender efteruddannelsen sig til?

Forløbet henvender sig til arbejdsmiljøkoordinatorer med minimum et par års erfaring, men også til den erfarne arbejdsmiljøkoordinator, som ønsker at arbejde mere reflekteret med indsatsen, blandt andet gennem en strømlining af værktøjer og systematikker fra projekt til projekt. 

 

Dag 1: Praksis og positionering

På Dag 1 dykker vi ned i nyeste danske forskning inden for arbejdsmiljøkoordinering og ser på, hvilke centrale praksisser, den succesfulde arbejdsmiljøkoordinator skal kunne mestre. Vi sætter fokus på, hvordan arbejdsmiljøkoordinator kan tage en (endnu) mere reflekteret, strategisk og proaktiv tilgang til sin rolle og indsats, danne relationer, hæve sig op over minimumsløsningen og fungere som en proaktiv sparringspartner for bygherren. 

 • De syv centrale praksisser for arbejdsmiljøkoordinatorer
 • Interessentanalyse
 • Helhedsorienterede arbejdsmiljøindsatser
 • Udvælgelse af systematik for indsatsen
 • Positionering og virkemidler
 • Relationelle kompetencer og personlig udtryksform

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad 

  

09:30-09:40 Velkomst 

Annemarie Maingot, seniorkonsulent, Bygherreforeningen  

  

09:40-10:15 Forløbets opbygning og formål
Hvad er det for et interessentlandskab, man som arbejdsmiljøkoordinator agerer i og hvad er der af mekanismer, der kan gøre det udfordrende at nå i mål med de ambitioner, man har for projektet? Karen Marie Fiirgaard fortæller om forløbets baggrund, opbygning og formål. 

Karen Marie Fiirgaard, erhvervspsykolog, cand.psych. aut., autoriseret arbejdsmiljørådgiver og
gennemgående facilitator på forløbet 

 

10:15-10:45 Hvad kendetegner den succesfulde arbejdsmiljøkoordinator?
Arbejdsmiljøprofessionelle har ingen fast faglig identitet og stiller ofte med vidt forskellige faglige baggrunde. Med stor variation i hvor mange ressourcer, der afsættes til opgaven fra projekt til projekt, og mangel på skelnen mellem om arbejdspladsen har eksempelvis 10 eller 100 ansatte, bliver arbejdsmiljøkoordinatorens opgave på én gang meget kompleks og svær at sætte faste standarder for. Et helt nyt forskningsprojekt har dog identificeret seks helt centrale praksisser, som arbejdsmiljøkoordinatoren skal kunne mestre for at nå godt i mål. I dette indlæg får du indblik i disse væsentlige succeskriterier for at lykkes som arbejdsmiljøkoordinator og indblik i seneste forskning på området.  

Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev, seniorforsker, cand.scient.soc. ph.d., Det Nationale Center for Arbejdsmiljø 

 

10:45-11:00 Formiddagspause 

 

11:00-11:30 Hvad kendetegner den succesfulde arbejdsmiljøkoordinator (fortsat)

 

11:30-12:00 Workshop: Interessentanalysen
At kunne arbejde bevidst og målrettet med relationer og interessenter er en af arbejdsmiljøkoordinatorens helt centrale platforme, når der skal sikres opbakning på tværs af de forskellige teams. Det danner også grundlag for at kunne tage en mere strategisk tilgang til opgaven som arbejdsmiljøkoordinator. En interessentanalyse kan derfor være et rigtig godt udgangspunkt for at få klarhed over interessentlandskabet og blive opmærksom på eventuelle muligheder og forhindringer. Denne praktiske øvelse har til formål at gøre dig opmærksom på dit interessentlandskab og bruge det til at styrke den arbejdsmiljøfaglige indsats.

Ved facilitator Karen Marie Fiirgaard

 

12:00-12:15 Opsamling og diskussion
Vi samler op på formiddagens opmærksomhedspunkter og pointer. 

Ved facilitator Karen Marie Fiirgaard & Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev, Det Nationale Center for Arbejdsmiljø

 

12:15-13:15 Frokost 

 

13:15-14:30 Den helhedsorienterede arbejdsmiljøindsats – systematik og virkemidler
Arbejdsmiljøkoordinering under projektering og i udførelsen er to vidt forskellige opgaver, der stiller forskellige krav til koordinatorens kompetencer og virkemidler. Under projekteringen skal koordinatoren arbejde tæt sammen med projekteringslederen og vælge en stringent systematik for koordineringen i processen og sikre, at indsatsen kan dokumenteres og resultatet kvalitetssikres.  

Vi præsenterer eksempler fra en trin-for-trin fremgangsmåde. Under udførelsen har koordinatoren en række bundne opgaver, men vil også blive konfronteret med en bred vifte af ad hoc opgaver. Koordinatoren må tænke konceptuelt og agere helhedsorienteret for at arbejdsmiljøindsatsen kan opnå tyngde og effektivitet. Et arbejdsmiljøprogram kan skabe klarhed, sikre proaktivitet og effektivitet.

Thomas Fløe Jensen, arbejdsmiljøkoordinator, Per Aarsleff A/S   

 

14:30-14:45 Eftermiddagskaffe 

 

14:45-15:30 Grupperefleksion over eftermiddagens oplæg og spørgsmål til Thomas Fløe Jensen

Ved facilitator Karen Marie Fiirgaard & Thomas Fløe Jensen, arbejdsmiljøkoordinator, Per Aarsleff A/S 

 

15:30-16:00 Opsamling og afrunding af dagens program
Vi afslutter forløbets første dag med en opsamling i plenum samt introduktion til hjemmearbejde mellem Dag 1 og Dag 2.

 

16:00 Tak for i dag 

 

Ret til ændringer forbeholdes  

 

Dag 2: Værktøjer og processer

På Dag 2 har vi haft god mulighed for at reflektere over arbejdsmiljøkoordinatorens interessentlandskab og muligheder for at positionere sig og begynder nu at kigge dybere ind i arbejdsmiljøkoordinatorens maskinrum. Vi ser på, hvilke værktøjer, der skal være på plads, og hvilke muligheder der kan være for at opnå beføjelser, der kan sikre en mere robust indsats på sigt. Eftermiddagens program sætter fokus på, hvordan principperne fra Lean Construction kan blive løftestang for arbejdsmiljøindsatsen, hvilke værdifulde erfaringer, der er at trække på her og hvordan de kan indtænkes, når indsatsens overordnede rammer skal fastlægges. 

 • Organisering af arbejdsmiljøkoordineringen
 • Værktøjskasser for arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)
 • Eksempler på beføjelser som arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)
 • Arbejdsmiljø, Lean Construction og systematisering af processer
 • Implementering af Lean i arbejdsmiljøtilgangen
 • Den omvendte brainstorm 

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad 

 

09:30-10:00 Velkommen tilbage og introduktion til Dag 2
Vi starter dagen med en kort opsummering på pointer fra Dag 1 og vender læring og opmærksomhedspunkter fra gruppearbejdet mellem Dag 1 og Dag 2. 

Karen Marie Fiirgaard, erhvervspsykolog, cand.psych. aut. 

 

10:00-10:30 Arbejdsmiljøkoordinatorens værktøjskasse
Forskning viser, at projekter med god arbejdsmiljøledelse skaber bedre økonomi for alle aktører i bygge- og anlægsprojekter, og at en gennemtænkt og velintegreret indsats kan bidrage til bedre projektindtjening, bedre overholdelse af tidsplaner, bedre kvalitet i byggeriet og færre fejl og mangler. Arbejdsmiljøkoordination er ikke at betragte som et parallelt forløb, eller add-on, til selve byggeprocessen.   

At få tilstrækkelig indflydelse på projektet kræver, at man får opbygget en solid infrastruktur og systematik i arbejdsprocesser. Og får brugt de rette værktøjer, på det rette tidspunkt. Men hvordan sikrer man, at man får det mest mulige ud af de værktøjer, der er til rådighed? Vi fortsætter formiddagens program med et kig ind i arbejdsmiljøkoordinatorens værktøjskasse og ser på forudsætningerne for at få skabt et stærkt og værdiskabende samspil mellem bygherren og de projekterende. 

Signe Mehlsen, konsulent i videntjeneste, Byggeriets Arbejdsmiljøbus 

 

10:30-10:45 Formiddagspause 

 

10:45-11:15 Arbejdsmiljøkoordinatorens værktøjskasse (fortsat) 

 

11:15-11:45 Opsamling
Vi samler op på formiddagens pointer og nedslagspunkter, og der vil være rig mulighed for at spørge ind til lige netop de værktøjer og mekanismer, du finder særligt svære at arbejde med.

Ved facilitator Karen Marie Fiirgaard & Signe Mehlsen, konsulent i videntjeneste, Byggeriets Arbejdsmiljøbus 

 

11:45-12:45 Frokost 

 

12:45-13:30 Systematisering af processer – arbejdsmiljø og Lean Construction
I kernen af såvel Lean Construction, som arbejdsmiljøkoordineringen ligger målsætningen om at forbedre processer – både byggeprocessen fra idé til drift, men også de konkrete arbejdsprocesser. At arbejde reflekteret med systematisering af processer skaber en god platform for “bygbare” projekter – som er økonomisk bæredygtige og mere sikre at både opføre og drifte.
I dette indlæg skal vi høre mere om mulighederne i at samtænke arbejdsmiljøindsatsen og Lean Constructions syv strømme; forudgående aktiviteter, materialer, information, mandskab, materiel, plads og ydre forhold. Rolf Simonsen samler op på de seneste års erfaringer på området og giver råd til, hvordan Lean-metoden kan bruges som effektiv tilgang til arbejdsmiljøindsatsen.

Rolf Simonsen, programdirektør, Værdibyg  

 

13:30-14:15 Lean og arbejdsmiljø – implementering og erfaringer
Hvordan har Enemærke & Petersen implementeret Lean i deres arbejdsmiljøtilgang, og hvilke erfaringer har det ført med sig? 

Ask Hesselager, proceschef, Enemærke & Petersen A/S

 

14:15-14:30 Eftermiddagskaffe  

 

14:30-15:15 Workshop: Den omvendte brainstorm
På baggrund af det samlede input fra de to undervisningsdage inviteres deltageren til at deltage i en omvendt brainstorm. Formålet med denne sidste praktiske øvelse er at få identificeret, hvad der ligger af eventuelle barrierer for at få skabt en god arbejdsmiljøindsats – og hvordan de kan tydeliggøres og håndteres allerede helt fra start.

 

15:15-16:00 Opsamling på forløbet, afrunding og evaluering
Oven på de to dages undervisning samler vi op i plenum. Hvad har du som deltager bidt særligt mærke i? Bruger du din energi de rigtige steder, og hvor ser du mulighed for at skabe et endnu stærkere fundament for din indsats? 

Begge ved facilitator Karen Marie Fiirgaard 

 

16:00 Tak for denne gang 

 

Ret til ændringer forbeholdes 

 

Facilitator

Karen Marie Fiirgaard, erhvervspsykolog, cand.psych. aut., autoriseret arbejdsmiljørådgiver
Karen Marie har 25 års erfaring i at skabe dialog, gensidig forståelse og fælles levedygtige løsninger, hvor mennesker er sammen. Hun er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for det psykosociale arbejdsmiljø. Karen Marie har mange års erfaring som underviser og facilitator og er bl.a. beskikket censor på Master uddannelsen i Positiv Psykologi på Aarhus Universitet.

Oplægsholdere

Thomas Fløe Jensen, arbejdsmiljøkoordinator, Afdeling for megaprojekter, Aarsleff A/S

Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev, seniorforsker, cand.scient.soc. ph.d., Det Nationale Forskningsenter for Arbejdsmiljø
Jeppe er uddannet fra Roskilde Universitet og har stor indsigt i arbejdsmiljøområdet. Udover en tværvidenskabelig Ph.D. i hvordan smerte gøres til en kollektiv vane iblandt bygningsarbejdere har han mange års erfaring med at undersøge og videreudvikle de synergier mellem – på den ene side identiteter, organisering, ledelse, teknologi og praksisser og på den anden mennesker og organisationer – som har indflydelse på sundhed og sikkerhed i bygge- og anlægsprojekter samt forebyggelse af risiko og ulykker. Jeppe er forfatter til en lang række publikationer om arbejdsmiljø og arbejder hen imod at skabe større sammenhængskraft mellem forskning og praksis

Signe H. Mehlsen, konsulent i videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere, Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Signe er uddannet cand.polyt. fra Danmarks Tekniske Universitet og har stor viden om arbejdsmiljøområdet, både som arbejdsmiljøkonsulent, arbejdsmiljørådgiver og de sidste seks år som konsulent i Videntjenesten hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus). Her arbejder hun på at hjælpe bygherrer, rådgivere og projekterende til at overholde deres arbejdsmiljøpligter og skabe opmærksomhed om arbejdsmiljøindsatsens værdiskabelse. Ud over sit daglige virke i Videntjenesten faciliterer Signe også en række netværk på arbejdsmiljøområdet og har desuden siddet som bestyrelsesmedlem i IDA Arbejdsmiljø (SAM) siden 2015.

Rolf Simonsen, programdirektør, Værdibyg

Ask Hesselager, proceschef, Enemærke & Petersen A/S

Praktisk

Datoer, efterår 2023
Dag 1: Mandag den 25. september 2023
Dag 2: Tirsdag den 7. november 2023

Efteruddannelsesforløbet afvikles over to dage på datoerne den 25. september og den 7. november 2023. Deltagerne skal derudover beregne en ekstra dag til gruppearbejde mellem Dag 1 og Dag 2. Begge undervisningsdage afholdes i København og inkluderer morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 30 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 45 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.