Vil du blive skarpere på, hvordan du stiller krav om samfundsansvar i dine kontrakter, og hvordan du sikrer en effektiv kontrol af dine leverandører?

Kurset bygger på praksis og giver dig solidt indblik i de kontraktuelle og proceduremæssige krav, samt i dine muligheder for at forebygge og håndtere eventuelle overtrædelser gennem formulering af udbudsbetingelserne, kontrakter og efterfølgende kontrol.

Du får en gennemgang af de Paradigmer for Samfundsansvar og et Kontrolredskab som Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) har udviklet i tæt samarbejde med medlemmerne, så du kan arbejde med dem i egne udbud og kontrakter.

Paradigmerne beskriver, hvordan du som bygherre bedst efterspørger ordentlige lønforhold, godt arbejdsmiljø, praktikanter, lærlinge og bæredygtighed, mv. i rådgivnings- og byggeopgaver inden for udbudslovens rammer.

Endvidere åbner Paradigmerne op for at anvende et mere ensartet materiale på tværs af aktører. Det sparer ressourcer i bygherreorganisationerne, og det gør det lettere for samarbejdspartnerne og leverandører at navigere som tilbudsgivere og i det efterfølgende kontraktlige samarbejde.

Program

09:30-10:00 Fælles morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

10:00-10:15 Velkomst og introduktion til dagen
Velkomst og motivation af dagen

Henrik L. Bang, Direktør, Bygherreforeningen
Christina Schultz, Sekretariatsleder, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

 

10:15-12:00 Bygherres rolle og ansvar for byggeriet – sådan anvender du FBSAs paradigmer for samfundsansvar i dine udbud
Præsentation og drøftelse af bygherres rolle og kobling til de nye aftaledokumenter i AB med øget fokus på overtrædelse af gældende regler eller aftalte vilkår om samfundsansvar, herunder løn, sikkerhed og arbejdsmiljø, lærlingekrav, m.v. Du lærer bl.a.:

  • Hvordan du kan gøre samfundsansvar til en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter.
  • Hvordan samfundsansvar bedst indgår på et tidligt tidspunkt i processen, så tilbudsgivere på forhånd er opmærksomme på, hvad der skal til for at leve op til bygherrens krav.
  • Håndtering af eventuelle overtrædelser gennem efterfølgende kontrol og dialog.

Andreas Christensen, advokat, Horten og juridisk arkitekt bag FBSA’s paradigmer for samfundsansvar

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-13:20 Sådan gennemfører du den gode kontrolFBSAs kontrolredskab i praksis
FBSA har i samarbejde med flere af foreningens medlemmer udviklet et kontrolredskab, som understøtter paradigmerne og kan hjælpe bygherrer og entreprenører med at følge op på de krav og aftaler, som er indgået om løn- og arbejdsvilkår, m.v. Kontrollen tager udgangspunkt i en risikobaseret tilgang, så der sættes fokus på de leverandører, hvor der er størst risiko for at finde overtrædelser.

Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA

 

13:20-14:00 Erfaringer fra Odense Kommunes kontrolteam
Odense Kommune har nedsat en Kontrolenhed under Udbud & Kontraktstyring, som skal sikre, at, at leverandører til kommunen overholder danske løn- og arbejdsvilkår.

  • Hør om kontrolenhedens konkrete erfaringer og praktiske arbejde med udførsel af kontrollen
  • Bliv inspireret til egen praksis og hør, hvordan Odense Kommune hjælper andre kommuner

Dorthe Frost Høegsberg, jurist og teamleder af kontrolenheden, Odense Kommune

 

14:00-14:30 Drøftelse af cases i grupper
Vi drøfter udfordringer og handlemuligheder ift. egne cases og samler op i plenum.

 

14:30-15:00 Kaffe & kage

 

15:00-15:30 Erfaringer med ekstern kontrol ved Enemærke & Petersen og Bureau Veritas
Enemærke & Petersen har indgået en aftale med Bureau Veritas om at kontrollere deres leverandører for at holde styr på leverandørkæden. Hør om deres overvejelser om at lægge funktionen ude af huset og om deres fælles erfaringer med samarbejdet.

Katalin Christensen, Bureau Veritas og Lars Jess Hansen, Enemærke og Petersen

 

15:30-16:00 Opsamling – hvordan kommer du videre?
Vi reflekterer over mulig praksis, handlemuligheder og håndtering af dilemmaer og udfordringer, og samler op i plenum med konkrete take-aways

 

16:00 Tak for i dag