Få overblik over de væsentligste ændringer fra ABR89 til ABR18. På dette kursus gennemgås ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i både kontraheringsfasen som i projekterings-/udførelsesfasen samt i forbindelse med eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl. Fokus er på, hvordan bygherren kan samarbejde med rådgiverne, og du får overblik over roller, aftaler og ansvar.

Derudover kobles kurset til de nye ydelsesbeskrivelser (YBL2018), så du introduceres til, hvordan ABR18 og YBL2018 kan hænge sammen. Endeligt ser vi også på, i hvilket omfang praksis fra Voldgiftsretten fortsat er relevant i forhold til ABR18.

Program

Kl. 09.30 Morgenmad og kaffe

Kl. 10.00 Velkomst og introduktion

Kl. 10.10 Overordnet introduktion af de nye regler i ABR18
ABR 18 ser i højere grad rådgiveren som leverandør, hvilket bl.a. har ført til, at ABR18’s systematik følger AB18. Denne leverandørsynsvinkel indebærer derudover, at der i fremtiden vil blive stillet større krav til bygherrens udbudsmateriale samt større krav til reklamation, rapportering og dokumentation såvel i forbindelse med faseovergange som løbende under samarbejdet. Endvidere indeholder ABR18 en række nyskabelser, herunder konventionalbod ved projekteringsmangler, fuldmagtsregler, større beskyttelse af rådgiverens dækningsbidrag ved standsning af opgaven samt et mere fintmasket tvistløsningssystem.

Kl. 11.00 Aftaleindgåelse og sammenhæng med de nye ydelsesbeskrivelser (YBL 2018)
De forøgede krav vedrørende aftaleindgåelse i ABR18 belyses, ligesom de nye ydelsesbeskrivelser og deres samspil med ABR18 vil blive gennemgået.
Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI, chefredaktør på Ydelsesbeskrivelserne (YBL 2018)

Kl. 12.00 Honorarformer
De mest gængse honorarformer bliver gennemgået sammen med reglerne om ændring af rådgiverydelsen og deraf følgende krav om merbetaling.

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 Samarbejdet mellem bygherre og rådgiver
ABR18 indeholder i forhold til ABR89 relativt detaljerede regler for samarbejdet mellem bygherren og rådgiveren. Gennemgangen af disse regler vil fokusere på følgende:

 • Tidsplanlægning
 • Ydelsesplaner
 • Overgang fra én fase til næste fase
 • Budgetansvar
 • Rådgiverfuldmagt

Kl. 14.00 Rådgiverens ansvar for projekteringsfejl
Ansvarsbestemmelserne er blevet omstruktureret og terminologien til dels ændret. Derudover introducerer ABR 18 nogle nye ansvarsbegrænsninger. Gennemgang vil fokusere på følgende:

 • Culpavurderingen
 • Nye materialer/ikke gennemprøvede materialer
 • Udviklingsskader
 • Tabsopgørelsen
 • Ansvarsbegrænsninger
 • Direkte krav mod rådgiveren

Kl. 15.00 Kaffe og kage

Kl. 15.15 Rådgiverens ansvar for tilsyn
Tilsynsansvaret efter ABR18 er ikke længere subsidiært, og entreprenøren har fået en selvstændig ret til at kræve tilsyn. Gennemgangen fokuserer på følgende:

 • Tilsynsansvarets karakter
 • Entreprenørens og rådgiverens hæftelse over for bygherren
 • Indbyrdes regres mellem entreprenør og rådgiver

Kl. 15.45 Rådgiverens og bygherrens ansvar for tidsfristoverskridelser
ABR18 indeholder en række nye og skærpede krav til parterne med hensyn til den tidsmæssige tilrettelæggelse af projekteringsforløbet. Gennemgangen fokuserer på følgende:

 • Skærpede krav til rapportering og reklamation
 • Tidsfristforlængelse
 • Bod kontra erstatning

Kl. 16.15 Udskydelse, standsning og ophævelse
Udskydelse, standsning og ophævelse giver ofte anledning til konflikter. Gennemgangen vil fokusere på følgende:

 • Bygherrens ret til at standse og udskyde opgaven
 • Afregning af allerede udført arbejde
 • Afviklingsomkostninger
 • Bygherrens ret til fortsat brug af udarbejdet materiale
 • De nye regler om erstatning for mistet dækningsbidrag

Kl. 16.45 Opsamling og evaluering

Kl. 17.00 Tak for i dag

Undervisere

Michael Gjedde-Nielsen, advokat og partner, Viltoft
Michael er advokat og partner i VILTOFT Advokatpartnerselskab med speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktret og voldgiftssager. Michael har været involveret i en betydelig del af de største bygge- og anlægsprojekter i Danmark gennem de seneste årtier og rådgiver såvel bygherrer, tekniske rådgivere og entreprenører om alle juridiske spørgsmål i byggeprocessen. Michael er medforfatter til bogen ABR 89 (3. udgave 2013) og en kommende bog om ABR 18.

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft
Peter er advokat og partner i VILTOFT Advokatpartnerselskab. Han rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere om alle aspekter af entrepriseret, udbud og tvistløsning. Han bistår bl.a. med udarbejdelse og forhandling af kontrakter og med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Peter er forfatter til bogen Voldgiftsret (3. udg. 2017) og medforfatter til en kommende bog om ABR 18.

Gæsteunderviser

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI
Niels Christian Toppenberg er akademiingeniør fra Aalborg Ingeniørakademi og har en lang erfaring som bygherrerådgiver. Derudover deltager han i en række organisationer og udvalg, herunder udvalg i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Toppenberg var med til at formulere Ydelsesbeskrivelserne i 2012, ligesom han repræsenterer FRI i den igangværende revision af disse.

Praktisk

Kurset afholdes fra kl. 10.00-17.00. Vi byder på morgenkaffe en halv time før start, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet.

Kursus i din virksomhed

Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. eks moms.