Dette intensive endagskursus i grundlæggende entrepriseret giver dig et solidt grundlæggende kendskab til AB-systemet, set fra bygherres perspektiv.

Undervisningen tager udgangspunkt i det nuværende aftalesystem – primært i aftaledokumenterne AB18 og ABR18, der trådte i kraft i juni 2018. Vi berører også kort de øvrige aftaledokumenter. Der er tale om et grundkursus, som giver dig en grundlæggende forståelse for byggeriets aftaleforhold og i særdeleshed bygherrens aftaler med entreprenører og de tekniske rådgivere.

Dagen tager udspring i en indledende introduktion til de grundlæggende entrepriseretlige begreber, der organisatoriske forhold i byggesager og de entrepriseretlige regler.

I løbet af dagen sætter vi bl.a. fokus på:

  • Byggesagers organisation og grundbegreber
  • Aftaleindgåelsen, aftalegrundlag, sikkerhedsstillelse mv.
  • Regulering af projektering
  • Udførelsen, herunder ændringer, tidsmæssige bestemmelser mv.
  • Aflevering
  • Mangelansvaret, herunder afhjælpning
  • Konsekvenser ved misligholdelse
  • Konfliktløsning

 

I løbet af dagen vil udbudsreglerne blive berørt helt overordnet, i det omfang det er relevant.

Kurset henvender sig til dig, som har begrænset kendskab til AB-systemet og giver rig mulighed for spørgsmål og dialog undervejs.

Bemærk: Har du allerede erfaring med entrepriseret, men ønske om at få opdateret din viden om det nye aftalesystem og råd til, hvordan I som bygherreorganisation drager bedst mulig nytte af de muligheder, der ligger i aftalesystemet, henviser vi i stedet til kurset ‘AB18 for bygherrer’.

 

Program


09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød

Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Bygherreforeningen

 

09:45-10:45 AB18 og introduktion til aftalesystemet
Vi ser på AB18 i sammenhæng med hele aftalesystemet herunder ABR18, ABT18, APP18, de forenklede former og ydelsesbeskrivelserne.

Bo Schmidt Pedersen, partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten & gennemgående underviser på dagen

 

10:45-11:00 Pause

 

11:00-12:00 Grundlæggende rammer for fastlægning af aftaler og ydelser
Her hører du om de overvejelser og grundlæggende aftaler og dokumenter, du som bygherre skal have på plads for at sikre fastlæggelse af rådgiverens og entreprenørens ydelser. Dette vigtige forarbejde danner grundlag for at få skabt de bedst mulige, og klare, rammer for samarbejderne og skabe en god fælles forståelse for projektet hos de forskellige aktører.

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:00 Forstyrrelser af entreprisen
I byggeriet arbejdes der med ofte med projekter af meget stor kompleksitet med rig mulighed for udfordringer og forstyrrelser undervejs. Frem mod frokost ser vi nærmere på en række cases fra praksis – hvor ser vi typisk problemerne opstå, og hvornår skal du som bygherre være opmærksom og kunne reagere?

 

14:00-14:30 Håndtering af mangler og forsinkelse
God håndtering af mangler og forsinkelser kræver, at du som bygherre er godt hjemme i de gældende regler og har styr på din dokumentation. Frem mod eftermiddagspausen dykker vi ned i centrale opmærksomhedspunkter i tilfælde af mangler eller forsinkelse af byggeriet.

 

14:30-14:45 Eftermiddagskaffe

 

14:45-15:45 Ansvar, beføjelser og tvister
Et godt overblik over ansvarsfordelingen bygherre og øvrige aktører imellem giver et godt fundament for at kunne forebygge og håndtere uoverensstemmelser undervejs. Skulle der opstå mere alvorlige uoverensstemmelser er det selvfølgelig ekstra vigtigt, at du som bygherre er fortrolig med de forskellige parters ret og pligter og ikke mindst de ansvar og beføjelser, der ligger hos bygherre. I dagens sidste lektion får du indblik i tvisters forløb og vi inddrager undervejs seneste erfaringer fra praksis.

 

15:45-16:00 Opsamling og spørgsmål

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Bo Schmidt Pedersen, partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten 
Bo Schmidt Pedersen beskæftiger sig med entrepriseret samt udbudsret, særligt inden for byggeri og anskaffelser til forsvaret. Bo har en lang erfaring i at yde rådgivning om udbud og kontrahering, om forhold under udførelsen samt om håndtering af tvister inden for entrepriseretten, herunder ved førelse af voldgiftssager. Derudover har Bo omfattende erfaring med udbud af byggerier, såvel i traditionelle organisationsformer som i de forskellige samarbejdsformer, der er udviklet inden for byggeriet.

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 30 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

Uddannelsesforløb i ‘Byggeriets aftaler’

I Bygherreakademiet har vi samlet en række af vores kurser og seminarer i egentlige uddannelsesforløb. Her tilmelder du dig flere kurser samtidig, og til reduceret pris, og klædes således godt på til at overskue og håndtere de opgaver, der ligger inden for det pågældende fagområde. Alle kurser kan selvfølgelig også fortsat købes enkeltvist. Ønsker du at følge uddannelsesforløbet i ‘Byggeriets aftaler’, så læs mere og tilmeld dig via siden her.