13/05/2019

Jordstrategier som planlægningsinstrument

På dette miniseminar får du indsigt i en række konkrete værktøjer til at udarbejde og implementere kommunale jordstrategier som planlægningsinstrument, og du hører en række eksempler fra et antal kommuner.

Pris

Medlemspris:

0 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

0 kr. ex. moms

Tid og sted

Overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter har traditionelt været anset som et affaldsprodukt, det kan være problematisk at bortskaffe for bygherrerne, ligesom kommunerne har været udfordrede, grundet mangel på modtagelokaliteter og hensigtsmæssige genanvendelsesprojekter.

En række regioner og kommuner er imidlertid nået til en erkendelse af, at overskudsjord i stedet kan blive en værdifuld ressource, som blandt andet kan reducere behovet for råstoffer. Den omstilling kræver imidlertid strategisk planlægning.

En strategi for jordhåndtering skal sikre, at der inden for et geografisk område er de bedst mulige rammer for genanvendelse af overskudsjord samt at genanvendelsen baserer sig på projekter mv., hvor en forudgående faglig vurdering har vist, at der opnås miljømæssige gevinster.

Denne eftermiddag stiller vi skarpt på planlæggernes nye udfordringer og deler de foreløbige erfaringer med en række strategier, metoder og værktøjer.

Seminaret henvender sig derfor især til kommunale planlæggere, planrådgivere og lignende.

Program

13.30 Velkomst
På opfordring af en række kommuner tog Region Hovedstaden for 5 år siden initiativ til et antal projekter med det formål at sikre en mere bæredygtig håndtering af overskudsjord fra bygge- og anlægsaktiviteter. Projekterne resulterede i konkrete resultater og værktøjer der stilles frit til rådighed for planlæggere, miljøfolk, bygherrer, rådgivere og entreprenører. En af konklusionerne af initiativet har været, at skal jorden håndteres bæredygtigt og med lavest muligt klimaaftryk, så skal problemstillingen indgå i den kommunale planlægning.
Kim Rockhill, formand for Miljø- og Klimaudvalget, Region Hovedstaden

13.40 Introduktion til dagens emne
Jens Lind Gregersen, Region Hovedstaden, Ellen Højgaard, Dansk Byplanlaboratorium og Graves Simonsen, Bygherreforeningen

13.55 Kommunale jordstrategier – Nu rykker kommunerne i Region Midt?
I Region Midtjylland flyttes årligt 6 mio. tons overskudsjord, og meget af det transporteres over store afstande. Det er dyrt i både penge og energi. Jorden kan bruges mere nyttigt og bæredygtigt som bl.a. erstatning for råstoffer og som jord til rekreative formål. Med afsæt i udfordringer og muligheder har Region Midtjylland sammen med de 19 kommuner i regionen iværksat et initiativ, som skal sikre en bæredygtig jordhåndtering gennem kommunal strategiske planlægning. Tiltaget bygger videre på erfaringer fra Region Hovedstaden.
Rolf Johnsen, Regional Udvikling, Region Midt

14.10 Case 1: En motorvej, en skov, en bydel og et MTB-spor
Som et led i det midtjyske initiativ er der indsamlet en række eksempler på, hvordan udnyttelse af overskudsjord i landskabselementer kan skabe bedre lokalmiljø, øget livskvalitet og nye rekreative muligheder. I denne case fra Herning Kommune indgår flere elementer som landskabelighed, klimasikring, støjdæmpning, sundhedsperspektiver og borgerinddragelse til glæde for de lokale borgere.
Henrik Steffensen Bach, Herning Kommune

14.30 Metoder og værktøjer – hvordan gribes jordhåndtering planlægningsmæssigt an?
NIRAS har medvirket som planlægger og rådgiver i Region Midts initiativer ved udvikling og afprøvning af metoder og værktøjer til brug for en planmæssig tilgang til jordhåndtering, og giver konkrete eksempler herpå. Den tidlige inddragelse af problematikkerne med overskudsjorden i planlægningen åbner for en række potentialer til gavn for alle parter i processen.
Morten Størup, NIRAS A/S

14.50 Pause

15.10 Case 2: Lynetteholmen og Holmene – jorddeponering som afsæt for klimasikring og byudvikling
For ganske nyligt offentliggjorde regeringen samt Københavns og Hvidovre kommuner, planer for anlæggelse af nye kunstige øer, der skal bidrage til by- og erhvervsudvikling i de to kommuner. Her spiller overskudsjord som landskabelig ressource en central rolle. Men hvordan ser hele dette setup ud i et planlægningsmæssigt perspektiv? Hvilke faglige og procesmæssige redskaber skal til for at skabe et målrettet og helhedsorienteret projekt?
Eva Sara Rasmussen, NATOUR

15.30 CityLoops – Hvordan kommer en kommune i hus med sin planlægningsstrategi for cirkulær anvendelse af byggeaffald og overskudsjord?
I nationalt, regionalt og kommunalt regi varmes der så småt op til at arbejde med cirkulær økonomi. Det skal forbedre udnyttelsen af ressourcer, herunder bygge- og anlægsaffald og overskudsjord i nye anvendelser. Med støtte fra Horizon2020-programmet igangsættes nu et udviklings- og afprøvningsprojekt i Høje Taastrup og Roskilde kommune, hvis resultater forventes at kunne anvendes i andre kommuner. Indlægget giver et indblik i de foreløbige overvejelser om projektets perspektiver, set fra Høje-Taastrup Kommune.
Laura Heron Jessen og Erika Yates, Høje Taastrup Kommune

15.50 Afrunding

16.00 Tak for i dag – og networking
Der bydes på et glas vin og lidt snacks for de, som gerne vil blive og netværke indtil kl. 16.45.

Miniseminaret er det foreløbigt sidste i en række seminarer og møder som Bygherreforeningen har initieret med henblik på formidling af viden og resultater fra Region Hovedstadens initiativ for bæredygtig jordhåndtering.

Oplægsholdere

Kim Rockhill, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet
Han er medlem af forretningsudvalget og formand miljø- og klimaudvalget. Kim har været byrådsmedlem fra 1985 i Skibby Kommune, borgmester i kommunen fra 1989 til 2001, og byrådsmedlem i Frederikssund Kommune frem til udgangen af 2018.

Rolf Johnsen, kontorchef i Regional Udvikling i Region Midtjylland
Rolf har en faglig baggrund som hydrogeolog, og er ansvarlig for udviklingen og driften regionens opgaver inden for klima, råstoffer og grøn omstilling.

Henrik Steffensen Bach, skov- og landskabsingeniør, byggemodningskoordinator i Herning Kommunes Vej, Trafik og Byggemodning
Henrik har i 11 år arbejdet med koordinering af kommunens egne byggemodningsopgaver, herunder bl.a. jord-, skov- og fritidslandskaber. Tidligere arbejdede han 12 år med de kommunale landbrugsarealer, skovrejsning, skov- og naturforvaltning, friluftsliv og de bynære landskaber.

Morten Størup, markedschef i Niras
Morten har en faglig baggrund som arkitekt og planlægger. Han har bl.a. rådgiver på en række delprojekter under Bygherreforeningens og Region Hovedstadens initiativ ”Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering” i perioden 2014-2017, og har års erfaringer med kommunale jordstrategier.

Eva Sara Rasmussen, stifter og indehaver af rådgivningsvirksomheden NATOUR Climate, Research, Development & Design
Eva er uddannet landskabsarkitekt, har tidligere arbejdet i en kommune og på private tegnestuer, og har i dag særligt fokus på mulighederne i at kombinere tekniske udfordringer og arkitektur i forbindelse med klimaforandringer på kysterne.

Laura Heron Jessen og Erika Yates, miljømedarbejdere i Høje Taastrup Kommunes Natur og Miljø
Laura og Erika arbejder med håndtering af jord og jordforurening henholdsvis håndtering af bygge- og anlægsaffald og miljøtilsyn. De har en faglig baggrund som civilingeniør henholdsvis i bæredygtighedsvidenskab, og er kommunens repræsentanter i EU-projektet, CityLoops.

Jens Lind Gregersen, chefkonsulent i Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling
Jens har en faglig baggrund som geolog og rådgiver, og arbejder bl.a. med cirkulær økonomi, ressourceeffektivitet, råstoftilladelser og råstofplanlægning samt dispensation for deponering af jord i råstofgrave.

Ellen Højgaard, direktør i Dansk Byplanlaboratorium
Ellen har en baggrund som cand. scient. geograf. Udover at være leder, deltager Ellen aktivt i byplanlaboratoriets aktiviteter med at sætte byplanlægningen på dagsordenen og sikre en kvalificeret en debat og faglig udvikling indenfor planlægningsfaget.

Graves Simonsen, projektchef i Bygherreforeningen med en baggrund som arkitekt og bygherrerådgiver.
Graves arbejder til dagligt med foreningens aktiviteter inden for bl.a. bæredygtighed, udvikling af den eksisterende bygningsmasse, håndtering af byggeaffald og overskudsjord, samt faglig formidling.

 

Illustrationskreditering: NIRAS A/S

Arrangementsansvarlig er Graves Simonsen gks@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 29
  august
  Digitalisering - København

  Præsentation af ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud. Guiden kan i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 22
  oktober
  Digitalisering - København

  Lancering af Digitaliseringsguiden

  Som led i den nye Digitaliseringsstrategi fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, præsenterer Bygherreforeningen: Digitaliseringsguiden, med gode råd og tjeklister til digitale krav i udbud. Digitaliseringsguiden viser vejen for at højne…

 • 23
  oktober
  Aftaler - København

  Det første år med det nye aftalesystem

  Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi…