I de senere år er der opstået en tendens til, at entreprenørerne inddrages tidligere i projekterne. Det giver bygherren mulighed for at få et klarere overblik over projektets risici, pris og bygbarhed. Ligesom det kan sikre et bedre samarbejde på tværs af roller og fagligheder.

Når entreprenøren inddrages tidligt kan det derfor være positivt for alle involverede. Udfordringen er dog, at de traditionelle fagligheder og skel mellem arkitekter, ingeniører og entreprenører samtidig udviskes. Det stiller helt nye krav til projektets struktur og faser. Derfor er det vigtigt, at projektets spilleregler fastlægges fra start, hvis gevinsterne af den tidlige inddragelse skal høstes.

Med dette kursus får du værktøjer til at håndtere dette, ligesom du får viden om, hvornår og hvordan entreprenørens kompetencer kan bringes i spil bedst muligt. Kurset giver dig indblik i, hvordan samarbejdet kan glide, så alle parter lukrerer af entreprenørens tidlige inddragelse, samt hvilke elementer der går igen både kontraktuelt og relationelt, når det lykkes – og når det ikke går som ønsket.

På kurset får du dermed indsigt i alle forudsætninger for, at du kan styre den tidlige inddragelse af entreprenøren og sikre et godt udbytte for alle parter ved at definere klare grænseflader, placering af risici og de bedste løsninger for projektet.

Indhold

Kurset giver dig overblik over forskellige former for tidlig entreprenørinddragelse og i løbet af dagen får du forskellige vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller: både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen, og de rammer, det giver for samarbejde.

Program

09.30 Ankomst, morgenmad og kaffe

10.00 Velkomst og introduktion til dagen
Introduktion til Værdibygs vejledninger.
Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg

10.45 Overblik over modeller for tidlig inddragelse
Få overblik over de forskellige kontraktmodeller og deres styrker og svagheder ud fra en juridisk vinkel, så du kan finde den model og det aftalegrundlag, som passer til dit byggeprojekt.
Christian Molt Wengel, partner og advokat, Molt Wengel

12.00 Frokost

13.00 Tidlig inddragelse i projekteringen hos parterne omkring ’TRUST’
Hvordan projekterer du dit byggeri, så de udførende kompetencer kommer værdiskabende i spil så tidligt som muligt? Få indsigt i hvordan TRUST skaber rammerne om et dynamisk samarbejde – hvordan er det organiseret og hvad er præmisserne for at det lykkes?
Uffe Bay-Smidt, partner og arkitekt MAA, KANT arkitekter A/S og Kim Thinggaard, projektdirektør, Enemærke & Petersen

13.45 Hvor er gevinsten for bygherre og hvad er forudsætningerne for at høste den?
Københavns Lufthavne har mange års erfaring med dialogbaserede udbud og udviklet en proces for ”tidligt udbud”, hvor entreprenøren inddrages tidligt i projektforløbet. Det øger fremdriften i nogle typer af projekter, nedsætter risikoen for uforudsete hændelser og er med til at udpege de bedst egnede løsningsmetoder.
Finn Bloch, programchef, Københavns Lufthavne

14.30 Kaffe og kage

14.45 Entreprenørens ønsker og motivation ved tidlig inddragelse
Hvordan kan bygherre gøre sig interessant overfor entreprenøren, og hvilke krav kan entreprenøren stille til bygherre? Lad entreprenøren komme tidligere på banen, så erfaringer og metoder udnyttes bedst muligt. Tidlig inddragelse giver ideelt set større sikkerhed for at budgettet holder, og samtidig tager entreprenøren også større ejerskab af projektet, når man er involveret fra de tidlige faser.
Peter Haugaard, regionsdirektør, Hoffmann

15.30 Hvordan ruster du bygherreorganisationen til tidlig inddragelse af entreprenørerne?
Med afsæt i dagens oplæg drøftes, hvordan vi kan inddrage entreprenørkompetencerne i konstruktivt samarbejde.

  • Hvilke områder er interessante at se på med henblik på projektoptimering?
  • Hvilket resultat ønskes af processen? – bedre kvalitet, bedre løsninger, bedre bygbarhed eller en kort byggeperiode?
  • Hvilke roller, opgaver og ansvar har parterne i forløbet? Hvor modne er vi til denne type inddragelse?

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg

16.15 Opsamling og evaluering

16.30 Tak for i dag

Oplægsholdere

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har været med til at udvikle Værdibygs vejledninger om tidlig entreprenørinddragelse.

Christian Molt Wengel, partner og advokat, Molt Wengel
Christian har i 18 år beskæftiget sig intensivt med alle aspekter inden for entrepriseretten, og har omfattende erfaring med at repræsentere byggeriets parter i rets- og voldgiftssager.

Uffe Bay-Smidt, partner og arkitekt MAA, KANT arkitekter A/S og Kim Thinggaard, projektdirektør, Enemærke & Petersen
Uffe Bay-Smidt og Kim Thinggaard er henholdsvis rådgiver og entreprenør på det strategiske partnerskab TRUST, som er et omfattende partnerskab mellem Byggeri København og seks rådgivende samarbejdspartnere om udvikling og udførelse af skole- og institutionsbyggerier. TRUST skal udvikle, projektere og fuldføre byggerier for 2,3 mia. kr. over 4 år.

Finn Bloch, programchef, Københavns Lufthavne
Finn har som programchef ansvaret for udvidelsen af Københavns Lufthavne, der skal gå fra ca 25 til 40 mio. passagerer per år. Finn har mange års erfaring inden for projektledelse, forretningsledelse, processer og ikke mindst samarbejder mellem virksomheder i byggeriet.

Peter Haugaard, regionsdirektør, Hoffmann
Peter har det overordnede ansvar for byggeri på Sjælland for offentlige og private kunder hos Hoffmann. Dette svarer til byggeprojekter til i alt ca. 200 mio. kr..

Praktisk

Kurset afholdes fra kl. 10.00-16.30. Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09.30, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet.

Kursus i din virksomhed

Seminaret kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. eks moms.