Richard Saxon – fire værktøjer til at opnå den fulde værdiskabelse - Bygherreforeningen

Publikationer -

23/10/2020

Richard Saxon – fire værktøjer til at opnå den fulde værdiskabelse

Mange byggeprojekter formår ikke at opnå den værdi, de er beregnede til. Selv for projekter, der bliver leveret til tiden og inden for budgetrammen, sker det, at de forventede fordele ikke altid indfinder sig. Den britiske professor og arkitekt Richard Saxon har undersøgt hvorfor det sker og hvad man som bygherre kan gøre en ny artikel, "An introduction to the value tool-kit" fra juli 2020. Bygherreforeningen har her opsummeret de vigtigste punkter.

I praksis er der mange grunde til, at et projekt ikke altid formår at realisere sit fulde værdimæssige potentiale. Det står klart at uoverensstemmelser, en manglende sammenhæng i beslutningsfasen og et minimalt fokus på at kontrollere pris og risici i kapitalfasen ikke gør situationen bedre. Richard Saxon er en af de drivende kræfter bag introduktionen af BIM og har siddet som formand og vice president på store poster i den britiske byggebranche. Hans overordnede argument er, at vi har brug for en anden tilgang til værdiskabelse i byggeprojekter, som fokuserer på værdi såvel som et byggeris drift og performance i den fulde levetid.

En værdifuld re-definition

Richard Saxon definerer value, altså værdi, som et begreb, der ikke blot refererer til pris og byggefaser, men som bør opfattes i et bredere perspektiv, der omfavner sociale, økonomiske og miljømæssige faktorer, som tilsammen udgår den fulde investeringslivscyklus.

Denne definition af værdi kræver en ny tilgang til byggeprojekterne. En tilgang, som bedre reflekterer de bredere, strategiske målsætninger, svarer til de lokale ambitioner og tilgodeser brugere, ejere og operatørers behov. Denne tilgang skal støtte op om en informeret beslutningsproces, der gennem hele livscyklussen gør det muligt at levere værdi gennem design-, leverance- og operationsinnovationer.

Værdi-værktøjet

The Construction Innovation Hub har derfor udviklet et nyt værdi-værktøj, the value toolkit, som skal drive en bedre, hurtigere beslutningsproces, der understøttes af målbare forbedringer i projektets værdi gennem hele investeringens livscyklus.

 

Værdi-værktøjet består af fire moduler:

1: Værdidefinition
Her defineres den unikke værdiprofil for et givent projekt og der etableres værdiindekser, som kan sikre, at der træffes beslutninger på et informeret grundlag

2: Leveringsmodel

Her udvælges en leveringsmodel og kommerciel strategi, som matcher projektets value drivers

3: Værdifulde indkøb

Modul 3 handler om at støtte markedet i at forme deres tilbud og hjælpe bygherrerne med at træffe indkøbsbeslutninger baseret på projektets value drivers

4: Løbende kontrol

Endeligt kræver modellen kontinuerlige prognoser og målinger af hvordan den ønskede værdi skabes og performer gennem både leverancefaser og operationelle faser.

Hvordan skaber man en værdiprofil?

Når man operer inden for Modul 1 om værdidefinitionen, søger man at fastsætte en unik værdiprofil for en given bygherre, på et givent projekt, på en specifik lokation. Her kan man med fordel se på de fem prædefinerede værdikategorier, der optræder i bygge- og anlægsbranchen. De er som følger:

  • Naturlige værdier: luftkvalitet, landkvalitet, vandkvalitet og biodiversitet
  • Sociale værdier: samfund og beboere, lokale virksomheder, lighed og ligestilling samt leverancekilderne
  • Humane værdier: Sikkerhed og arbejdsmiljø, ansættelsesforhold, talenter og træning, mental og fysisk sundhed
  • Værdier i fremstillings- og opførelsesfasen: Karbon og GHG-mængder, ressourceforbrug, produktion og produktivitet
  • Finansielle værdier: kapitalpriser, operationelle priser, indtægter og økonomiske fordele

Mens ovenstående faktorer påvirker et givent projekts value drivers, vil politiske faktorer også spille ind, og nationale såvel som internationale bestemmelser og lovkrav vil derfor være med til at definere de endelige value drivers. Markedet bør derfor tilgodese disse hyppige krav og efterspørgsler, således at der udbydes produkter, ydelser og løsninger, der bringer større værdi i det store hele, og ikke kun på et givent projekts efterspørgsler og specifikke krav.

Hvordan skaber man værdiindekser?

For at konverterer et projekts værdiprofil til et overordnet Investment Value Index (IVI) [Investerings værdiindeks] bliver hver af ovenstående værdikategorier tildelt en eller flere værdier og et benchmark, som repræsenterer den gode praksis. For eksempel X antal jobs der bliver skabt per millioner pund, det årlige operationelle energiforbrug per kvadratmeter eller prisen per byggede kvadratmeter – alt sammen med de værdier og benchmarks, der er tilpasset det givne projekt.

En benchmark IVI score på 1000 viser, at alle værdikategorimålene er opfyldt, og at der er taget højde for hvor tunge de forskellige værdikategorier er på vægtskålen i det aktuelle projekts værdiprofil.

Samarbejdet med markedet

Andet modul indeholder to værktøjer der hjælper bygherrerne i at vælge en leverancemodel og opbygge en kommerciel strategi, som passer projektets value drivers og værdiprofilen, og dermed maksimerer chancen for et succesfuldt resultat.

Her er der fokus på, hvordan man kan samarbejde med markedet på en måde som forsøger at eliminere risici der potentielt kunne forhindre projektet i at opnå værdien, som er fastlagt i værdiprofilen. Her spiller valget af leverancemodel en stor og til tider afgørende rolle.

Modellerne for bygherrens leveranceudvælgelse og kommerciel strategiudvælgelse kan ses uddybet i den fulde artikel.

De værdifulde indkøb

Når man har fastlagt en værdiprofil, værdiindekset og valgt en leverancemodel og kommerciel strategi er projektet klart til at gå ud på markedet via en transparent indkøbsproces, hvor der er fokus på at opnå den bedste værdi.

Her anvendes IVI’et som den primære kilde til at evaluere valget af leverandører, og er derfor med til at sikre at udvælgelsesprocessen og beslutningsgrundlaget er så transparent som muligt for de resterende aktører på markedet. Målet er at skabe en strømlinet proces, hvor der bliver truffet beslutninger hurtigere og på et informeret grundlag.

Udvælgelsesprocessen skal hjælpe med at identificere leverandørerne, hvis tilbud har den største samlede værdiskabelse og det undgås dermed at der blot fokuseres på de billigste tilbud.

Saxon har kreeret et værktøj til at sikre værdifulde indkøb, som giver bygherren mulighed for at teste og optimere tilbudsudspillene, så de endelige tilbud understøtter projektets value drivers og skaber et maximalt IVI.

Løbende kontrol

Hvis det skal sikres at projektets value drivers bliver realiseret, kræver det en kontinuerlig kontrol gennem projektet. Det kan ske gennem løbende prognoser og målinger. Kombinerer man disse vurderinger af et individuelt projekts performance med benchmarks fra andre projekter, bliver det muligt at forbedre beslutningsgrundlaget for fremtidige projekter, så dataet skaber en forståelse for hvilke tiltag, der kan maximere værdien i en bredere investeringsportefølje.

Saxon præsenterer tre værktøjer som kan benyttes i modul 4. Det første måler projektets performance i de indledende faser, under opførelsen og frem til overleveringen. Her vil målinger og benchmarks fungere som en live IVI score, der udregnes løbende og giver bygherren en forståelse for hvad der fungerer godt og hvor der er elementer, som kan forbedres, for at fastholde eller øge værdien.

Det andet værktøj måler den operationelle performance. Mens projektets value drivers forbliver det samme vil metoderne til at udføre målingerne variere, og fx inkludere sensorer og fjernmonitorering for at måle den faktiske performance.

Gennem hele investeringens livscyklus vil projektets værdiprofil fungere som referencepunktet for at træffe informerede beslutninger, mens IVI’et giver bygherren såvel som entreprenøren en mulighed for at identificere om værdien er vedligeholdt, om der er steder hvor værdioutputtet kan optimeres og om der er behov for ny kapital i projektet.

Det tredje værktøj bruger målinger og resultater fra talrige tidligere projekter, for at opbygge et stærkt, samlet overblik over en porteføljes samlede performance. Det kan hjælpe med at belyse hvilke value drivers, som er blevet bedst realiseret, hvilke tiltag der gentagne gange har skabt dokumenteret værdi og hvilke leverandører som bedst understøtter værdiskabelsen.

Hvis man anvender denne data korrekt, kan det hjælpe politiske beslutningstagere og bygherrer til at forbedre deres evidensbaserede beslutninger. Ydermere, kan det hjælpe virksomheder til at forstå deres egen performance og identificere potentialer for forbedringer og differentieringer.

Hent den originale tekst “An introduction to a Value Toolkit” af Richard Saxon, 2020.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev