Rimelige priser / Specificeret opgørelse

1. udgave, oktober 2018

Hvad er nyt?

Der er i AB 18 indarbejdet bestemmelser i relation til rimeligheden i og klarheden af entreprenørens priser ifm. ændringer:

  • § 23, stk. 2: Bygherren kan nægte entreprenøren at udføre et ændringsarbejde, hvis prisen er urimelig
  • § 24, stk. 4: Regningen for ændringsarbejder udført i regning skal være specificeret i arbejdstimer, materialer og materiel

Endvidere om entreprenørens pligt til at oplyse om konsekvenser af ændringer – hvad enten disse udtrykkeligt er krævet af bygherren eller blot anses for ændringer af entreprenøren:

  • § 25, stk. 1: Krav vedr. pris, tid og sikkerhed ifm. krævede ændringer samt anvisninger eller entreprenørforslag, som entreprenøren opfatter som ændringer, fremsættes snarest muligt
  • § 25, stk. 2: Pligt for entreprenøren til – på anmodning – at oplyse, om et nærmere bestemt arbejde opfattes som en ændring med konsekvenser for pris, tid og/eller sikkerhed

Anvendelsesområdet for § 23, stk. 2 er primært, når entreprenøren giver tilbud på ændringsarbejde i fast pris; sekundært (efter omstændighederne) når entreprenøren knytter et overslag til et tilbud om udførelse i regning, eller afgiver et overslag forud for et senere fastpristilbud. At indsætte en anden entreprenør på byggepladsen kan i praksis være meget udfordrende, medmindre det kan ske på et (sent) tidspunkt i processen, hvor behovet for koordinering med andre er minimalt.

Da det ikke følger af § 25, at entreprenøren er forpligtet til at afgive et fastpris-tilbud indenfor en bestemt frist, vil situationen kunne være den, at et ændringsarbejde må igangsættes, før der foreligger et fastpris-tilbud.

Hvorfor er det vigtigt?

Udfordringen ved regningsarbejder er, at bygherren skal betale det krævede, medmindre bygherren kan godtgøre at kravet er urimeligt (analogt til købelovens § 5). I praksis har det vist sig næsten umuligt at løfte bevisbyrden for, at sådanne krav er urimelige.

§ 24, stk. 4 strammer op i forhold til entreprenørens udspecificering af krav i relation til regningsarbejder, således at det bliver mere gennemskueligt at vurdere, om kravet er rimeligt. Bestemmelsen kan hjælpe bygherren med løfte bevisbyrden for, om en del af kravet bør anses for urimeligt og derfor bør nedsættes.

Rimelighedsvurderingen er også indarbejdet i § 23, stk. 2 i forhold til bygherrens vurdering af et fastpris-tilbud. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at et fastpris-tilbud ofte slet ikke bliver afgivet af entreprenøren; alternativt at det fremkommer sent i forhold det tidspunkt, hvor bygherren har behov for at igangsætte ændringsarbejdet.

Hvad skal du gøre?

Fastpris-tilbud på ændringsarbejde

Bed som udgangspunkt entreprenøren om et specificeret fastpris-tilbud i forbindelse med ændringsarbejder. Alt efter ændringsarbejdets karakter bør tilbuddet specificeres i arbejdstimer, materialer og materiel.

Overvej, om der i aftalen med entreprenøren med rimelighed kan indføres forpligtelser for entreprenøren til at fremkomme med et specificeret fastpris-tilbud på et tidspunkt, hvor bygherren har reel mulighed for at disponere til anden side, hvis prisen er urimelig.

Inden indgåelse af aftale om ændringsarbejder i regning

For at styre prisen på regningsarbejder er det vigtigt, at bygherren allerede i forbindelse med indgåelse af den konkrete entrepriseaftale søger at fastlægge rammerne for prissætning af timeforbrug, materialer og materiel.

Bed derfor om et overslag fra entreprenøren og/eller listepriser på materialer ved regningsarbejder, og henvis til § 23, stk. 2, hvis priserne er urimelige.

Undersøg om det er muligt at få fastlagt prisen på ydelser, som der ikke er aftalt enhedspriser på, ved at ekstrapolere ud fra enhedspriser på sammenlignelige ydelser i tilbudslisten.

Efter arbejdets udførelse

Afregning af ekstraarbejder udført i regning bør gennemføres i rimelig tid efter, at arbejdet er udført.

Sørg for at følge op på, at entreprenøren opgør og fakturerer ekstra arbejder inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udført, jf. § 36, stk. 4 (OBS ”medmindre særlige forhold gør, at det ikke er muligt at afregne dem”).

Få udspecificeret regningen i overensstemmelse med § 24, stk. 4 og indenfor rammerne af, hvad der er aftalt, inden arbejdet blev udført.

Reklamér, hvis det vurderes, at kravet er urimeligt med henblik på at opnå enighed mellem parterne.

Søg evt. tvist løst efter kapitel J, herunder hurtig afgørelse.

Muligheder vedr. enhedspriser

Der er åbnet mulighed for, at enhedspriser kan anvendes udover det nye +20 / -10 % bånd – medmindre entreprenøren kan godtgøre, at der er ændrede forudsætninger.