Strateginetværk for bæredygtigt byggeri - Bygherreforeningen

Branchen samles om grøn omstilling af byggeriet

Byggeriet er en af de største udledere af CO2 og forbrugere af ressourcer og er dermed vital for at sikre en grøn omstilling af Danmark. Mere end 30 forskellige organisationer og institutioner i byggeriet har samlet sig i et strateginetværk på tværs af særinteresser og synspunkter for at kunne bidrage til at opfylde Folketingets ambitioner om et mere bæredygtigt byggeri.

Et folketingsflertal vedtog i marts 2021 en national strategi for bæredygtigt byggeri med i alt 21 forslag til initiativer, herunder etablering af et Koordineringsudvalg, som skal agere bindeled mellem Regeringen, repræsenteret ved Bolig- og Planstyrelsen, og byggebranchens føde- og værdikæde, som skal føre strategien og initiativerne ud i livet.

Samarbejde om implementering af national strategi for bæredygtigt byggeri

Et bredt felt af byggeriets aktører har taget initiativ til Strateginetværket for bæredygtigt byggeri, som samler virksomheder, vidensinstitutioner og organisationer i byggebranchen om at tage ansvar for at føre strategien ud i livet og sikre en fælles retning. Netværket vil primært udvikle, formidle og implementere initiativer, som understøtter intentionerne i strategien – med fokus på udvikling af nye praksisser på tværs af føde- og værdikæden, og som kan højne bæredygtighedsniveauet i både byggeri og anlæg.

Syv temagrupper skal højne branchens vidensniveau

Under netværket behandler en række arbejdsgrupper særlige emner relateret til den grønne omstilling af byggeriet som fx udvikling af bygningsreglementet, videndeling, kompetenceudvikling, risikofordeling i en cirkulær økonomi og nye forretningsmodeller. Arbejdet med de forskellige problemstillinger foregår i syv tema- og arbejdsgrupper, som er sammensat af repræsentanter fra de deltagende organisationer og udefrakommende fagpersoner. Grupperne bidrager gennem deres arbejde til at højne vidensniveauet i branchen, at få identificeret alle væsentlige behov, barrierer og muligheder i forhold til byggeriets grønne omstilling og får udpeget særlige indsatser, der skal til, for at omstillingen kan ske.

Arbejdet i Strateginetværket og de syv tema- og arbejdsgrupper skal bidrage til at gøre den samlede branche klar til, at landets byggerier og anlæg bliver mere bæredygtige, og at så mange som muligt kommer med på toget.

Bredt netværk af byggebranchens aktører

Strateginetværket for bæredygtigt byggeri er blevet til på initiativ fra Bygherreforeningen med bred opbakning fra brancheaktører, der deltager på frivillig basis.

Mere end 30 aktører tilknyttet netværket, herunder brancheorganisationer, videns- og forskningsinstitutioner og NGO’er, mens 80-100 fagpersoner fra starten er engageret i tema- og arbejdsgrupperne.

Initiativet har ingen formel udløbsdato, men løber i første omgang frem til foråret 2024.

Netværket er støttet af GI og Realdania.

Kommunikationsværktøjer

Her finder du links til at downloade skabeloner til brug ved kommunikation om strateginetværket.

Kommunikationsguide

PowerPoint

Word

bæredygtighedschef
Graves Simonsen

gks@bygherreforeningen.dk

Vil du vide mere om netværket eller deltage i en af temagrupperne, kan du kontakte Graves Simonsen.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig til at modtage nyheder om Strateginetværket og arbejdet i temagrupperne en gang om måneden

Viden og værktøjer til bæredygtigt byggeri

Indenrigs- og Boligministeriet
National strategi for bæredygtigt byggeri

Bygherreforeningen
Bygherremanifestet

Bygherreforeningen og Arkitektforeningen
Verdensmålsbarometeret

Danske Arkitektvirksomheder
Kloge klimaløsninger og bæredygtigt byggeri viser vejen

Vejledning fra Værdibyg
Bæredygtighedsprogram

Vejledning fra Værdibyg
Cirkulær nedrivning

Vejledning fra Værdibyg
Den bæredygtige byggeproces

Rapport fra Rambøll
CO2-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg

Strateginetværkets temagruppe om data, LCA og dokumentation
Roadmap for udvikling af metode til LCA

Metode til fastsættelse af fremtidige CO2-grænseværdier for nybyggeri

Klimakrav til renovering – Metode og grænseværdi

Strateginetværkets temagruppe om BR og Byggesagsbehandling
BR18 dilamma-undersøgelse

Strateginetværkets temagruppe om byggelov og planlov
Bæredygtighed i snitfladerne mellem planlov og byggelov

Nyheder om strateginetværket