Verdensmålsbarometer

Hent tekstfil med eksempel (Word)

Get textfile with example (Word) in English

Hent tomt barometer (JPEG)

Hent digital udgave

Verdensmålsbarometret er et målbart barometer til brug i bedømmelsesprocesser i projektkonkurrencer og udbud med arkitektydelser udarbejdet af Arkitektforeningen og Bygherreforeningen.

Verdensmålsbarometret udfyldes af det bydende team for at tydeliggøre projektets verdensmålsprofil. Hvert mål indplaceres i barometret på en skala fra 0 til 5 point (hvor 0 er kernen i figuren og anvendes, når forslaget ikke forholder sig til det specifikke verdensmål) og suppleres med en kort tekst som svar på de 17 spørgsmål. Der skal indplaceres i alt 50 point. Resultatet vil vise, hvordan de 17 verdensmål placerer sig relativt i forhold til hinanden og give en samlet indikation af projektets verdensmålsprofil til vurdering i bedømmelseskomitéen.

Da byggerier og anlæg kan have meget forskelligt fokus, er det vigtigt at understrege, at det også er muligt at undlade at pointgive verdensmål.

Spørgsmålene er inspireret af The UIA SDG Dhaka Declaration og Bygherreforeningens Manifest. Barometret stilles frit til rådighed for byggebranchen, og brugen heraf er uden ansvar for Arkitektforeningen og Bygherreforeningen.

   

Mål 1: Afskaf fattigdom; Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til det at bygge socialt bevidst og skabe offentlige og institutionelle rum, der sikrer adgang for alle?

Mål 2: Stop sult; Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til beskyttelse af økosystemer og biodiversitet, samt bevarer arealer til fødevareproduktion?

Mål 3: Sundhed og trivsel; Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til sikkerhed og sundhed, herunder eksponering for overførbare sygdomme og forurening, dagslys, akustik og luftkvalitet samt fremme af sunde aktivitetsniveauer?

Mål 4: Kvalitetsuddannelse; Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til inkluderende undervisningsmiljøer?

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene; Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til at inklusion og ligestilling i forbindelse med en realisering af forslaget?

Mål 6: Rent vand og sanitet; Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til beskyttelse af grundvandsressourcer og risiko for oversvømmelser, herunder undgåelse af vandspild og blanding af salt- og ferskvand?

Mål 7: Bæredygtig energi; Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til integration af produktion og evt. lagring af vedvarende energi. Hvordan og i hvilken grad forholder det sig til energianvendelse i relation til materialeproduktion og fremskaffelse samt formodede driftskonsekvenser, herunder evt. samspil med kollektive energisystemer?

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst; Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til, at byggematerialer produceres i sikre og rene miljøer, samt at konstruktions- og nedrivningsprocesser sker under retfærdige og sikre forhold.

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur; Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til tjenester, produkter og systemer, der forurener mindre, bruger mindre energi, producerer mindre affald og leverer løsninger, der er sikre, sunde og overkommelige?

Mål 10: Mindre ulighed; Hvordan og i hvilken grad forholder forslagets planlægnings- og designtilgange sig til social ansvarlighed, inklusion og tilgængelighed, der imødekommer alle menneskers behov?

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund; Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til fremme af foranstaltninger, der hjælper med at gøre byerne mere inkluderende, sikrere, mere robuste og tilpasningsdygtige til forventede klimaforandringer med særlig opmærksomhed på sårbare dele af samfundet?

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion; Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til brug af holdbare og bæredygtige bygningskomponenter og materialer, som favoriserer muligheden for bæredygtige renoveringer og cirkulær økonomi?

Mål 13: Klimaindsats; Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til reduktion af klimaændrende emissioner i opførelsen og driften, herunder tilpasningsdygtige løsninger mod de forventede klimaændringer?

Mål 14: Livet i havet; Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til særlig omhu for bygninger og bosættelser i kystregioner samt for skrøbelige økosystemer, herunder beskyttelse og understøtning af dyre- og planteliv under vand?

Mål 15: Livet på land; Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til minimering af spredning af bebyggede og befæstede arealer, trusler mod biodiversitet og integration af landskaber, der giver habitat og forbinder større økosystemer?

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner; Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til demokratiske værdier, herunder involvering af offentligheden i praksis?

Mål 17: Partnerskaber for handling; Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til samarbejdet i byggeerhvervet, med offentlige institutioner, civilsamfundsorganisationer og medborgere for at fremme målene for en bæredygtig fremtid?

Spørgsmålene er inspireret af The UIA SDG Dhaka Declaration og Bygherreforeningens Manifest.