Entrepriseaftale/rådgiveraftale

1. udgave, oktober 2018

Hvad er nyt?

§ 6 om entrepriseaftalen i AB har fået en ny formulering og indeholder også to nye bestemmelser. Den skal ses i sammenhæng med §§ 4-5 om udbud og tilbud.

AB § 6 stk. 1 er omformuleret, men indholdet svarer til den tidligere AB 92 § 4, stk. 1 pkt.

I § 6, stk. 2 defineres begrebet hovedtidsplan, som jf. § 4 skal indgå som en del af udbudsmaterialet. Der refereres til hovedtidsplanen igennem AB 18, og det er derfor et vigtigt dokument for bygherren.

Endelig indeholder § 6 i stk. 3 som noget nyt en rangorden af aftaledokumenter, som gælder, hvis ikke andet følger af almindelige fortolkningsprincipper (eller parterne har aftalt andet, jf. AB-bemærkningerne). Princippet er kronologisk. Det er værd at bemærke, at fordi rangfølgen er kronologisk, vil entreprenørens tilbud rangere over udbudsmaterialet. Derfor skal bygherren være særligt opmærksom på fravigelser i entreprenørens tilbud.

Bemærk i den forbindelse, at det i § 5 stk. 3 er angivet, at entreprenørens forbehold for eller fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremgå klart og samlet af tilbuddet. Offentlige bygherrer skal være særligt opmærksomme på de udbudsretlige forhold vedr. fravigelser, som ikke opdages.

I ABR § 4 stk. 4 fremgår det, at der skal angives samlet økonomisk ramme inkl. budgetforudsætninger, samt frist for udarbejdelse af ydelsesplan og sluttidspunkt for det bygge- og anlægsarbejde, som projekteres.

Hvorfor er det vigtigt?

Både hvor en entrepriseaftale indgås på baggrund af et udbud gennemført af bygherre, som entreprenøren giver tilbud på, eller på baggrund af et tilbud fra entreprenør uden forudgående udbud, er det vigtigt at få formaliseret aftalen, ligesom det er vigtigt at få formaliseret efterfølgende ændringer.

Det er som hovedregel vigtigt for bygherren, hvornår denne kan tage byggeriet/anlægget i brug. Derfor har det været vigtigt for Bygherreforeningen, at der med det nye AB kom øget fokus på tidsstyringen.

Hovedtidsplanen har derfor en tæt sammenhæng med selve entrepriseaftalen, og bygherren bør overveje, om ikke start og sluttidspunkt for arbejdet samt bodsbehæftede tidsfrister bør fremgå af selve entrepriseaftale-dokumentet.

Tilsvarende er der i ABR øget fokus på ydelsesplanen samt faseforløb og faseleveringer.

Hvad skal du gøre?

Det er vigtigt, at der er klarhed over, hvad der er aftalt i forhold til tid og pris og andre for bygherren særlige vigtige parametre fx:

  • Nøglepersoner, herunder vedr. konfliktløsning
  • Underentreprenører, herunder evt. tekniske rådgivere
  • Processer for projektgennemgang
  • Førgennemgang
  • Frister og dagbøder, herunder mellemterminer
  • Kvalitetssikring og tilsyn
  • Fuldmagter
  • Liste over de forbehold fra entreprenøren, som accepteres af bygherren

Bygherren bør sikre, at særlige vigtige parametre fremgår tydeligt og er lette at finde både for bygherre og entreprenør. Derfor bør bygherren overveje at lade pris og vigtige tidsfrister samt andre vigtige parametre fremgå af entrepriseaftalen/blanketten, hvilket vil betyde, at aftalen i nogle tilfælde kan blive mere udførlig end hidtil.

Frem for at vigtige kontraktoplysninger er gemt blandt oplysninger, som kun er relevante for selve udbuddet, bør bygherren flytte disse til entrepriseaftalen, når der indgås kontrakt med entreprenøren, således at entrepriseaftalen bliver et arbejdsredskab, der hurtigt kan danne overblik over, hvad der er aftalt mellem entreprenør og bygherre.

I forhold til aftaledokumenternes rangorden bør bygherren sikre sig at entreprenørens tilbud er i overensstemmelse med udbudsmaterialet. Væsentlige fravigelser vil, hvis opgaven er udbudt efter udbudsreglerne, skulle håndteres i overensstemmelse med reglerne i tilbuds- og udbudsloven. I forhold til reglerne i AB-systemet vil selv små ændringer i udbudsmaterialet skulle klarlægges inden kontraktindgåelse.

Det kan være en mulighed for bygherren at anvende et særligt felt til angivelse af entreprenørens forbehold i udbuds-/tilbudsskematikken, for bedre at kunne styre disse. Det kan fx være i form af et fortrykt skema, som med tekstanvisninger forhåndsdefinerer, at entreprenøren skal referere præcist til de konkrete krav eller betingelser, som der tages forbehold overfor, og angive udtrykkeligt, hvad der skal gælde i stedet.

Bygherren kan i nogle tilfælde have en interesse i at fastlægge en anden rangorden af aftaledokumenterne end den, AB § 6, stk. 3 angiver. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at dette er en mulighed, selvom det ikke kommer til udtryk i selve AB-bestemmelsen.

Iht. ABR kan yderligere forhold som fx budgetansvar, myndighedsbehandling, entreprenørprojektering samt fuldmagter og afholdelse af byggemøder være afgørende at fastlægge i aftaleformularen.