Netværk

Bygherreforeningens netværk er et fagligt forum for dig, som ønsker at sparre og udveksle erfaringer med ligesindede. Som medlem i et af Bygherreforeningens faglige netværk investerer du i din personlige og professionelle fremtid, samtidig med at du bliver udfordret på dine holdninger og kan hjælpe både dig selv og andre med sparring og videndeling.

Netværk om anlæg, infrastruktur og landskab

Netværket vil være et forum for dig, der som bygherre eller bygherrerådgiver beskæftiger dig med anlægs-, infrastruktur- og landskabsprojekter, og hvor du sammen med andre innovative og dygtige bygherrer kan indhente ny viden, dele erfaringer og diskutere udfordringer og muligheder inden for dette felt. Læs mere om netværket her.

Bæredygtighedsnetværk for bygherrer

Byggeriet er midt i en radikal omstilling i retning af at skabe mere bæredygtige bygge- og anlægsprojekter. Dette netværk sætter fokus på bygherrernes arbejde med bæredygtighed og på ambitionerne for at nå i må med de strategiske målsætninger, som skal nås i de kommende år. Læs mere om netværket her.

Netværk om boligbyggeri

I dette netværk sætter vi fokus på boligbyggeri. De seneste år er der opstået mange nye trends og behov på boligmarkedet, og det gælder både de almene og private boligbyggerier. Men hvad betyder interessen for bl.a. bofællesskaber? Hvordan ser fremtiden for parcelhuse ud, og hvordan vil boligefterspørgslen udvikle sig? Læs mere.

Netværk for bygherreledere

Det er en kompleks opgave at være leder i en bygherreorganisation. Med dette nye netværk får du mulighed for at opretholde dit netværk fra lederuddannelsen og drøfte din ledelsesrolle i en bygherreorganisation med andre bygherreledere. Vi sætter fokus på bygherrelederens særlige rolle og veksler mellem fokus på bygherrerelaterede og ledelsesmæssige emner.

Netværk for daginstitutioner

De fysiske rammer i daginstitutioner kan have stor betydning for børns hverdag og trivsel. I dette netværk er der fokus på hvordan, man bygger gode daginstitutioner. Netværk drøfter bl.a. de udfordringer ved og muligheder for at udvikle gode og trygge rammer til leg og læring i daginstitutioner. Læs mere om netværket.

Netværk om evaluering af byggeri

Evaluering af byggeri er oftest et strategisk valg, der kan give enorm værdifuld viden om en bygnings performance og slutbrugerne oplevede kvalitet. Men hvilke redskaber har vi til at evaluere et byggeri? Det diskuterer vi i netværket.

Bygherrenetværket for flere faglærte i byggebranchen

Der er kommet flere lærlinge på de byggerier, hvor bygherren har sat fokus på at sikre flere lærlingepladser. I dette netværk vil projektledere og ledere fra bygherreorganisationer inspirere og dele erfaringer med hinanden på området. Læs mere.

Netværk om kommunikation og legitimitet

Kommunikation spiller ofte en afgørende rolle for et projekts realisering og gennemførelse. Netværket tager udgangspunkt i bygherrernes strategiske udfordringer med at skabe opbakning og legitimitet til de store byggeprojekter. Læs mere.

Netværk om kontorarbejdspladser og kontorbyggeri

I dette netværk kan du blive inspireret og indhente ny faglig viden om indretning af fremtidens kontor og de fysiske rammer på kontorarbejdspladser.

Netværk for nye samarbejdsformer og entreprenørinddragelse

Vil du være en del af en kreds af ambitiøse bygherrer, som vil gå foran og gøre brug af nye og mere dialogbaserede samarbejder i bygge- og anlægsprojekter?

Netværk for plejeboliger

I dette netværk diskuterer private og offentlige bygherrer, hvordan fremtidens hjem til ældre ser ud. Det sker som følgende af et stigende antal ældre og demente, der i de kommende år vil sætte de eksisterende plejeboliger under pres. Læs mere.

Netværk for private bygherrer

Bygherreforeningens netværk for private bygherrer tilbyder relevant, aktuel og målrettet sparring og vidensdeling som et skridt mod en stærkere kerneforretning. Netværket består af beslutningstagere og ledere i bygherreorganisationer. Læs mere.

Netværk for samarbejde og rådgivningsydelser

Kvaliteten af rådgivningsydelser i byggeriet har været under debat de seneste år, og netop rådgivningsydelser har en central placering i byggeprocessen. I dette netværk diskuterer vi, hvad bygherrer, rådgivere og entreprenører kan gøre for at sikre kvaliteten. Læs mere.

Netværk for seniorboliger og seniorbofællesskaber

I dette netværk sætter vi fokus på seniorbofællesskaber og på, hvordan området vil udvikle sig i de kommende år. Her kan du blive inspireret og indhente ny faglig viden om udvikling, byggeri og drift af seniorboliger og seniorbofællesskaber. Læs mere.

Netværk for skoler og læring

Folkeskolen er i udvikling, og nye strømninger inden for pædagogik og didaktik ændrer kravene til, hvordan de fysiske rammer kan understøtte læring bedst muligt. Det kræver nytænkning blandt bygherrerne. I dette netværk samler vi bygherrer, repræsentanter fra faglige forvaltninger og rådgivere for i fællesskab at gøre os overvejelser om, hvordan vi bygger fremtidens skoler. Læs mere om netværket.

Netværk om studiemiljø på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

I dette netværk sætter vi fokus hvordan vi kan udvikle de fysiske rammer, så vi kan sikre gode studiemiljøer på ungdoms- og videregående uddannelser.

Udbudsnetværk

Udbud og indkøb er en central opgave i alle bygherreorganisationer. Det er et komplekst felt med mange detaljer. Bygherreforeningen har to Udbudsnetværk, som sikrer deltagerne sparring omkring udbud og indkøb af byggeri. Netværket tilbyder således relevant, aktuel og målrettet videndeling og er samtidig et mødested for erfaringsudveksling og netværksdannelse. Læs mere om netværket her.

Netværk for universelt design og tilgængelighed

Retten til lige adgang og deltagelse i det offentlige rum gælder alle, uanset alder og funktionsevne. Alligevel møder mange mennesker udfordringer i deres adgang til institutioner, arbejdsmarkedet og skoler. I dette netværk diskuteres tilgængelighedsløsninger og design. Læs mere.