Forpligtende projektgennemgang

1. udgave, oktober 2018

Hvad er nyt?

Bestemmelserne om projektgennemgang er væsentligt udbygget i forhold til AB 92/ABR 89. Bestemmelserne fremgår af AB 18 § 19/ABR 18 § 27.

Der skal sættes tid af til projektgennemgangen i tidsplanen.

Projektgennemgangen er obligatorisk, og alle relevante parter skal deltage. Entreprenørprojekteringen indgår også i projektgennemgangen. Der skal afholdes en ny gennemgang ved væsentlige projektændringer (bygherrens eller entreprenøren kan anmode herom). Gennemgangens formål er udpenslet, ligesom parternes ansvar for og under gennemgangen også fremgår.

Ved projektgennemgangen udpeges arbejder eller materialer, som skal underkastes målrettet tilsyn.

Gennemgangen skal dokumenteres i en redegørelse, og det påhviler parterne snarest muligt at give meddelelse om eventuelle krav vedr. pris, tid og sikkerhed som følge af de forhold og foranstaltninger, der fremgår af redegørelsen.

Bestemmelserne tager stilling til, hvordan de ændringer, som gennemgangen giver anledning til, skal håndteres.

Hvorfor er det vigtigt?

Den obligatoriske projektgennemgang er en af de væsentligste nyskabelser i det reviderede AB-system og var et af Bygherreforeningens ønsker til det nye aftalesystem. Formålene fremgår af AB 18 § 19, stk. 1/ABR 18 § 27, stk. 1:

  • At opnå en fælles forståelse af projektet
  • At give entreprenøren mulighed for at præge projektet
  • At afdække risici og forberede håndtering heraf (f.eks. ved at aftale målrettet tilsyn)
  • At afdække uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet

Alle relevante parter, herunder relevante underleverandører, skal deltage i gennemgangen, som forestås af bygherren, og der skal afholdes nye gennemgange ved senere ændringer eller nye parter i projektet. Manglende deltagelse kan være ansvarspådragende for den part, der udebliver.

Bestemmelserne forpligter ikke entreprenøren til at gennemgå projektet for fejl og mangler. Det er dog forventningen, at bestemmelserne vil skabe en situation, hvor det er naturligt at fange og håndtere fejl og mangler – især fordi bestemmelserne henviser til de nye regler om håndtering af ændringsarbejder med hensyn til betaling, tid og sikkerhed.

Tanken er, at entreprenøren kan fremkomme med sine krav på dette tidspunkt, så de kan blive indarbejdet i projekt og budget, mens det vil være vanskeligere at komme igennem med dem på et senere tidspunkt.

Ligeledes er entreprenøren ikke forpligtet til at komme med forslag til, hvordan projektet kan forbedres, men hvis entreprenøren gør det, slår bestemmelserne fast, at entreprenøren ikke er ansvarlig for forslaget, hvis det gennemføres. Denne afklaring af ansvarsforholdet forventes at forhøje entreprenørernes interesse i at fremsætte forbedringsforslag.

Bestemmelserne forpligter bygherren til at dokumentere projektgennemgangen ved at udarbejde en redegørelse, der omfatter, hvad der er gennemgået, og hvor meget tid der er brugt på de enkelte dele af projektet. Det er vigtigt, at der er afsat tilstrækkelig tid til projektgennemgangen i tidsplanen.

Hvad skal du gøre?

Det er bygherren, der forestår projektgennemgangen. Det betyder blandt andet, at det er bygherren, der skal sikre, at der er afsat tilstrækkelig tid og ressourcer til at gennemføre projektgennemgangen og til at gennemføre eventuelle ændringer, som gennemgangen giver anledning til. Tidsrummet for projektgennemgangen skal fremgå af udbudstidsplanen, jf. AB 18 § 4, stk. 4.

Bygherren deltager selv synligt i en ledelsesrolle, men vil ofte sætte projekteringslederen til at gennemføre projektgennemgangen. Det er vigtigt, at bygherren selv følger projektgennemgangen tæt, for at sikre en fornuftig proces mellem rådgiver- og entreprenørside, der kan have modsatrettede interesser. Projekteringslederens rolle og opgaver skal fastlægges nærmere i ydelsesbeskrivelser mv. Evt. kan også deltage en rådgiver, der har gransket projektmaterialet uafhængigt af de projekterende.

Det er også bygherren, der skal tilrettelægge projektgennemgangen. Bygherren betaler de andre parter for deres deltagelse, så det er vigtigt, at projektgennemgangen giver værdi for pengene. Rammerne for projektgennemgangsforløbet bør fremgå af udbudsmaterialet, da entreprenøren ellers ikke vil kunne prissætte ydelsen. Projektgennemgangen kan eventuelt opdeles, herunder på en måde, der gør, at der fokuseres på udvalgte emner. Herunder kan også indgå forventningsafstemning om kommunikation og håndtering af uenigheder, dvs. anvendelse af instrumenter til konfliktløsning.

Endeligt har bygherren pligt til at dokumentere projektgennemgangsforløbet i en redegørelse. Redegørelsen kan være et vigtigt redskab i senere drøftelser om, hvorvidt noget har været uklart i projektet, og hvorvidt entreprenøren har haft anledning til at opdage det under gennemgangen.

Som udgangspunkt er redegørelsen en form for referat af de trufne beslutninger, men bygherren bør overveje at gøre redegørelsen relativt detaljeret med angivelse af de emner, som har været drøftet, hvor lang tid der er anvendt på drøftelsen af det enkelte delemne, og om der har eller ikke har været bemærkninger. Dermed kan bygherren gøre det vanskeligere for entreprenøren at komme tilbage med krav på et senere tidspunkt på områder, der har været drøftet grundigt, uden at der har været bemærkninger.

Redegørelsen kan evt. suppleres med en bygbarhedserklæring, hvor parterne erklærer, at de efter gennemgangen føler sig overbeviste om, at projektmaterialet er tilstrækkeligt gennemarbejdet til at bygge efter.

Bygherren bør have opmærksomhed på snarest muligt at få klarlagt eventuelle krav fra entreprenører og rådgivere som følge af de forhold, der blev behandlet på projektgennemgangen. Ved evt. manglende enighed kan der indhentes en hurtig afgørelse efter AB18, § 68 / ABR18, § 62.