Dialogværktøj: Strategiske overvejelser - vision og mission - Bygherreforeningen

En stærk vision og mission for jeres projekt kan være en nyttig rettesnor gennem hele processen fra ide til færdigt byggeri. Det sikrer et fælles holdepunkt og forventningsafstemning fra start og kan blive et pejlemærke for alle jeres fremtidige beslutninger.
I kan samtidig konkretisere visionen ved også at fastlægge, hvilke værdier skolen skal bygge på. Tydelige målsætninger for et projekt gør det lettere for alle de personer, som kommer til undervejs, at forstå projektets grundlag. I dette indledende arbejde kan I derfor overveje, hvordan I kan formulere en klar vision (hvad), en ambitiøs mission (hvorfor) og nogle klare værdier (egenskaber). De skal bruges som et solidt afsæt for at bevæge jer videre i arbejdet med at etablere det strategiske fundament for jeres skolebyggeri.

Drøftelse af vision og mission

I kan begynde med at drøfte, hvad det er I vil og dermed sætte retning for jeres skolebyggeri. Herefter kan I begynde at formulere, hvilken vision og mission, I ønsker at forfølge. Visionen kan I typisk definere som jeres ideelle billede af fremtiden, mens missionen kan defineres som, hvorfor I bygger, som I gør og for hvem, I gør det. Ved at have en fælles forståelse for jeres vision og mission får I en overordnet retningsgiver for projektet og et fælles holdepunkt, I løbende kan vende tilbage til i processen. I nogle tilfælde som renoveringer, ombygninger o.l. kan der allerede være en vision for skolen i forvejen. I så fald kan I trykprøve om denne vision stadig holder, eller om den skal udvikles eller omformuleres i forhold til nye behov.

Aktiv vision og mission

Med vision og mission på plads får I et fælles billede af den skole, I gerne vil bygge. Derfor kan I bruge jeres vision og mission som en fast fortælling, der gør jeres projekt forståeligt for alle, der skal involveres i det. Samtidig vil I kunne afveje beslutninger eller tvivlsspørgsmål i henhold til jeres vision og mission, så I får en rettesnor for jeres arbejde. I sidste ende kan I også overveje at evaluere på, om det færdige byggeri står mål med de formuleringer, I har lavet indledningsvist. I den forbindelse kan I allerede nu drøfte, hvordan I får konkretiseret jeres vision og mission, så det bliver tydeligt, hvordan I har tænkt jer at udfolde dem. Det kan have stor betydning, at jeres vision og mission ikke forbliver på et abstrakt niveau, men at I får italesat, hvad der konkret skal til for at løfte jeres indledende intentioner med projektet.

Sæt skolen i centrum, når I drøfter jeres skolebyggeri. Herudfra kan I definere en vision (hvad), en mission (hvorfor) og til sidst drøfte, hvilke værdier skolen skal rumme (egenskaber).

Udbudsform

Udbudsformen er den måde, I indbyder eksterne rådgivere og eventuelt entreprenører til at afgive tilbud. Alt efter udbudsform kan I have mere eller mindre dialog med jeres samarbejdspartnere, inden projektet udformes. Der kan også være begrænsninger på, om I kan tilknytte rådgivere tidligt, og om de kan få lov at være med hele vejen. Derfor kan I have stor gavn af allerede nu at diskutere udbudsmodeller og overordnede tidsplaner for processen. Fx hvis I ønsker at inddrage rådgivere til at kvalificere jeres indledende processer, er det afgørende, at I tager stilling til udbudsformen. Ellers risikerer I, at I ikke kan få dem med videre i projektet, og det kan betyde tab af viden og værdifulde erfaringer. Derfor kan I drøfte i fællesskab, hvad der vil skabe mest værdi for jeres projekt og vælge en udbudsform ud fra det, så I ikke laver benspænd, der kan udfordre jer, når I skal til at sende projektet i udbud.

Skolens værdigrundlag

For at aktivere jeres vision og mission og gøre dem lettere at arbejde med i det daglige, kan I supplere dem med en række værdier. Værdierne kan betegnes som de egenskaber/særtræk, skolen bygger på. Dermed kan de være mere operationelle og gøre det nemmere at få greb om vision og mission på et praktisk niveau.

Målhierarki for projektet

For at sikre, at I lever op til jeres vision og mission, kan I overveje at opstille et målhierarki, hvor I præciserer, hvad det er, I vil med udgangspunkt i jeres vision, mission og værdier. Ved at gøre jer disse overvejelser, vil der opstå en række delmål, som I kan opstille som pejlemærker for projektet. Til hvert delmål kan I stille jer spørgsmålene, hvorfor og hvordan? På den måde kan I nedbryde jeres vision og mission og blive klare på, hvad I skal, og hvordan I skal gøre det.

Overvejelser til vision og mission

– Hvad vil vi?
– Hvad er vores mål?
– Hvorfor bygger/renoverer vi skolen?
– Hvordan ønsker vi, at skolen skal være?
– Hvordan ønsker vi at arbejde med læring i fremtiden?
– Hvordan vil vi udvikle elevernes kompetencer?
– Hvordan vil vi skabe trivsel for både elever og personale?
– Hvilken kultur ønsker vi i skolen?
– Hvordan vil vi beskrive skolen i få ord?

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev