• Om Bygherreforeningen

    Vi samler dem, der bygger fremtiden

Netværk, indflydelse og udvikling for professionelle bygherrer

Bygherreforeningen er interesseorganisationen for professionelle bygherrer i Danmark. Som aktiv partner i byggeriet påvirker foreningen rammerne gennem dialog og samarbejde med andre interesseorganisationer, offentlige styrelser, ministerier og brugere.

Bygherreforeningen har 270 offentlige, almene og private medlemmer, hvis medarbejdere omfatter mere end 2.000 af byggeriets vigtigste beslutningstagere.

Foreningen arbejder for at fremme byggeriets udvikling samt at varetage bygherrernes interesser både politisk og på tværs af byggebranchen. Vi ønsker at påtage os et ansvar for udviklingen i en branche, som spiller en afgørende rolle i det danske samfund. Bl.a. i forhold til økonomi, beskæftigelse, miljø og sundhed.

Her følger nogle nøgletal:

Afgørende økonomisk betydning
Bygningsejere og bygherrer har afgørende indflydelse på beskæftigelse og økonomi. Alene i 2017 blev der igangsat bygge- og anlægsprojekter for mere end 218 mia. kr., hvoraf de professionelle bygherrer stod for ca. halvdelen af projektsummen. Aktiviteterne udgør 5-8 % af Danmarks BNP, og bygninger og infrastruktur udgør 80 % af vores nationalformue. Bygherrer og bygningsejernes projekter beskæftiger ca. 260.000 personer. Det svarer til ca. 10 % af beskæftigelsen i Danmark.

Stor indvirkning på miljø og klima
Byggeriet er en vigtig del af løsningen på mange af Danmarks og verdens udfordringer i dag og i fremtiden. Bl.a. i forhold til at håndtere fremtidens klima- og ressourceudfordringer. Byggebranchen står fx. for 40 % af landets energiforbrug og producerer mere end en tredjedel af alt affald.

Betydning for indeklima, sundhed og produktivitet
Danskerne opholder sig 90 % af tiden indendørs i de bygninger, som vores medlemmer opfører. Bygningers indretning og indeklima er afgørende for befolkningens sundhed, velbefindende og tilgængelighed. Det er rammerne for samvær og sammenhængskraft, men det er også grundlaget for bedre indlæring i skolerne og øget produktivitet på arbejdspladsen.

Sekretariater og initiativer under Bygherreforeningen

For at udvikle viden og spille aktivt ind i samfundsdagsordener driver Bygherreforeningen en række løbende initiativer, projekter og sekretariater ved siden af at servicere foreningens medlemmer. Hermed skabes der en god faglig synergi til foreningens øvrige aktiviteter, ligesom medlemmernes interesser understøttes og udvikles.

Lige nu driver vi følgende indsatser:

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA)

Foreningen arbejder for, at hele ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen tager et større socialt ansvar. Det handler om, at de forskellige aktører i højere grad skal gøre bæredygtige løsninger, ordentlige arbejdsforhold, uddannelsesmuligheder og forretning til fundamentet for sund konkurrence i branchen. Foreningen formidler relevant viden, udvikler nye værktøjer og understøtter udvekslingen af gode erfaringer. Medlemmerne består af bygherrer, rådgivere, entreprenører og materialeleverandører.

Kontaktperson: Vicedirektør Hanne Ullum, hu@bygherreforeningen.dk

Hjemmeside

LinkedIn

Værdibyg

Værdibyg er et udviklingsprogram, der siden 2008 har samlet hele byggeriets værdikæde om løsninger på en række udfordringer i branchen med bl.a. værditab i byggeprocessen. Værdibygs hovedfokus er at involvere byggeriets praktikere på tværs af byggeriets værdikæde for at finde de gode løsninger og anbefalinger til en fælles og værdiskabende byggeproces. Anbefalingerne udgives som vejledninger, og med byggeriets brancheorganisationer som samlet afsender har de status som en fælles bedste praksis. Bygherreforeningen står bag Værdibyg sammen med BAT-Kartellet, DI Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører – FRI og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Kontaktperson: Programdirektør, Rolf Simonsen, rs@vaerdibyg.dk

Hjemmeside

LinkedIn

Renovering på dagsordenen

Nybyggeriet har traditionelt fået mest opmærksomhed, når det gælder brancheudvikling, uddannelse og rammevilkår. Det er på trods af, at omsætningen inden for renovering er mere end dobbelt så stor som i nybyggeri. Med det partnerdrevne initiativ Renovering på dagsordenen samarbejder 12 af byggeriets centrale organisationer om at sætte renovering på dagsordenen over for offentligheden, politikere og byggebranchen. Siden 2011 er der i regi af projektet blevet udarbejdet analyser, hvidbøger og rapporter samt arrangeret konferencer, seminarer, workshops, dialogmøder og lavet politisk interessevaretagelse. Desuden driver initiativet en fælles blog www.renoveringpaadagsordenen.dk, hvor branchen kan dele viden og erfaringer vedrørende emner, der er relevant for renovering.

Kontaktperson: Projektchef Graves Simonsen, gks@bygherreforeningen.dk

Lean Construction DK-Netværket

Lean Construction DK er et netværk under Værdibyg, der arbejder med at udbrede og implementere lean-principperne i dansk byggeri samt udbrede både danske og internationale erfaringer om den trimmede byggeproces. Netværket består af en lang række aktører fra branchen, og medlemmerne tæller både store og små virksomheder og aktører fra bygherrer, rådgivere, entreprenører, leverandører, producenter, brancheorganisationer og uddannelsesinstitutioner. Netværket udarbejder vejledninger og kurser om forbedring af produktivitet og samarbejde samt netværksmøder om aktuelle problemstillinger og udfordringer i byggeprocessen.

Kontaktperson: Projektleder Morten Skaarup Jensen, msj@vaerdibyg.dk

Hjemmeside

LinkedIn

Byg med unge-alliancen

Der uddannes for få unge til at dække fremtidens behov for faglært arbejdskraft. Bygherreforeningen arbejder aktivt på at sikre, at der uddannes flere unge mennesker i byggeriet bl.a., ved at der oprettes flere praktikpladser på vores medlemmers byggeprojekter. Med støtte fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Grundejernes Investeringsfond driver vi projektet: ”Byg med unge-alliancen” som skal fremme oprettelsen af praktikpladser på de store byggepladser.

Her tilbyder vi hjælp og sparring til både bygherrer, entreprenører og erhvervsskoler. Vi kan tilbyde bygherrerne et samarbejde og partnerskab, som sikre øget ejerskab og indflydelse på, hvor mange unge der uddannes på egne byggeprojekter. Desuden udvikler vi værktøjer og guidelines, som kan bruges af hele branchen.

Kontaktperson: Mette Kristensen, mek@bygherreforeningen.dk.

Læs mere.

Bygherreforeningens formål

Foreningens formål er at fremme en positiv, samfundsansvarlig udvikling i dansk byggeri, herunder en forbedring af arkitektur, kvalitet og produktivitet i bygge- og anlægssektoren.

Derudover skal Bygherreforeningen:

  • Være forum for drøftelser, formulering og formidling af professionelle danske bygherres fælles holdninger med henblik på at varetage bygherrernes interesser
  • Øve indflydelse på byggeriets rammebetingelser gennem saglig dialog, aktiv deltagelse og samarbejde
  • Etablere og fremme en systematisk erfaringsudveksling mellem medlemmerne
  • Medvirke til udvikling af ny viden og værktøjer til støtte for medlemmernes arbejde
  • Sikre tilbud til faglig udvikling og vedligehold til ansatte hos medlemmerne

Værdigrundlag

Bygherreforeningen fremmer udviklingen i byggeriet med hensyn til arkitektur, kvalitet og produktivitet til gavn for det danske samfund og præger samfundsdebatten som en væsentlig stemme.

Bygherreforeningen er en uundværlig samarbejdspartner for byggeriets interessenter og bidrager med en høj grad af troværdighed til at balancere interesserne mellem de som producerer, og de som anvender byggeri og infrastruktur.

Foreningen arbejder for at professionalisere de danske bygherrer og for at fremme forståelsen for bygherrernes rolle og betydning. Medlemmer af foreningen respekteres som professionelle, kompetente og ansvarlige i konkrete projekter og i samfundet generelt.

Historie og vedtægter

Bygherreforeningen blev stiftet den 17. juni 1999 af 28 store danske bygherrer. Foreningen skulle repræsentere alle typer bygherrer og bygherreinteresser og skabe en mere markant profil for den professionelle bygherre. Man ønskede et fælles forum for bygherrerne, der kunne matche den velorganiserede rådgiver- og entreprenørside og sætte fokus på bygherrernes fælles behov. Bygherrerne fik med Bygherreforeningen et forum til sparring og udveksling af erfaringer, hvor den bredt sammensatte medlemskreds af forskellige bygherretyper skabte god dynamik og grundige diskussioner af aktuelle emner.

Bestyrelse

Bygherreforeningens bestyrelse har det overordnede ansvar for foreningens virke. Bestyrelsen behandler ansøgninger fra nye medlemmer om medlemskab og iværksætter nye initiativer, nedsætter udvalg samt udtaler sig om aktuelle emner mv. Bestyrelsen er ansvarlig for at udstikke linjerne for sekretariatets drift.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og op til to suppleanter. Bestyrelsen vælges på foreningens årsmøde blandt medarbejdere hos medlemmerne. Den er sammensat, så den afspejler de forskellige typer af bygherrer i medlemskredsen.

Der afholdes bestyrelsesmøder cirka seks gange om året.

Bestyrelsens sammensætning

Formand, Peter Fangel Poulsen, partner og direktør
BAUHERR

Næstformand, Pia Nielsen, viceadministrerende direktør
Boligkontoret Danmark

Bestyrelsesmedlem, Line Røtting Dornan, adm. direktør
Fonden for Billige Boliger

Bestyrelsesmedlem, Palle Adamsen, adm. direktør
Lejerbo

Bestyrelsesmedlem, Ole Kristian Bottheim, vicedirektør
Region Hovedstaden

Bestyrelsesmedlem, Gitte Elefsen, centerchef
Furesø Kommune

Bestyrelsesmedlem, Peter Munk, bygningschef
Aalborg Kommune

Bestyrelsesmedlem, Erik Stoklund Larsen, anlægsdirektør
Vejdirektoratet

Bestyrelsesmedlem, Ingvar Sejr Hansen, udviklings- og salgsdirektør
By & Havn

Suppleant, Mette Thiberg, udviklingsdirektør ALFA Development 

Suppleant, Anne Steen Brinch Sonnichsen, Head of Construction, NREP

Jo mere jeg har beskæftiget mig med branchen, jo mere er det gået op for mig, hvor central en rolle bygherren spiller i byggeprocessen. Der synes jeg, at Bygherreforeningen bliver en stadigt stærkere stemme, aktør og platform.

Bliv en del af Bygherreforeningen

Vores medlemmer bygger for mere end 50 mia. kr. om året og skaber gavn for både brugere og samfund

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev