Bedre sikkerhedskultur og arbejdsmiljø gennem toplederfokus - Bygherreforeningen

Bedre sikkerhedskultur og arbejdsmiljø gennem toplederfokus

Gennem øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen tester Gentofte Ejendomme, Vejdirektoratet og det almene boligselskab BO-VEST et nyt ledelseskoncept, der skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Tilgangen hedder Safety First og den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Byggebranchen er plaget af et højt antal ulykker og nedslidning, og frekvensen af alvorlige hændelser falder ikke. Bygherreforeningen har via tre casevirksomheder testet et nyt ledelseskoncept, der skal minimere antallet af ulykker.

I Safety First arbejdes der intensivt på at skabe en kulturforandring, hvor sikkerhed og arbejdsmiljø flyttes til at blive et helt centralt emne i organisationerne. Både på ledergangen og på byggepladsen. Processen igangsættes af bygherren og breder sig til alle aktører i og omkring byggepladserne.

Bygherreledelsens rolle

Processen har en række trin, hvor det første og helt afgørende er, at skabe et klart engagement og involvering af bygherreledelsen. Med udgangspunkt i ledelsen gentænkes bygherrens rolle i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed, og organisationen arbejder aktivt på at forny sikkerhedskulturen på byggepladserne gennem en række effektfulde tiltag. Det kan fx være ved at indrapportere og tage ved lære fra ulykker og nærved-hændelser, nye kontraktparadigmer og en opprioritering i kommunikationen. Herefter implementeres kulturen så billigt og effektivt i leverandørkæden.

Processen består at følgende elementer:

  • Analyse af det eksisterende arbejdsmiljø
  • 24 timers workshop med topledelsen faciliteret af ekstern konsulent
  • Udvikling af strategiske aktiviteter
  • Implementering af aktiviteter
  • Evaluering af effekt

Processen er udviklet af tidligere adm. direktør i Maersk Oil, Jakob Thomasen, som også faciliterer udviklingsprocessen i de tre casevirksomheder. Tilgangen er baseret på erfaringer fra off shore branchen der har formået at nedbringe antallet af ulykker til en brøkdel af byggeriets.

Her på siden kan du læse mere om det nye ledelseskoncept og erfaringerne fra de tre casevirksomheder, Vejdirektoratet, Gentofte Kommune og BO-VEST.

Projektet er støttet af Realdania.

For mere information om projektet, kontakt: 

Jesper Malm, områdechef, udvikling og kommunikation, Bygherreforeningen.
Telefon: 22944161. Mail: jm@bygherreforeningen.dk

Hanne Ullum, Vicedirektør i Bygherreforeningen.
Telefon: 5358 6674. Mail: hu@bygherreforeningen.dk

Hent værktøjer til implementeringen af Safety First

Nedenfor kan du få en hjælpende hånd til implementeringen af Safety First i din organisation. Download bl.a. programudkast til Safety First workshops, en oversigt over implementeringsprocessen samt en oversigt over aktiviteter som leder til bedre sikkerhedsadfærd.

Safety First introduktionsvideo
Gentofte Kommune sparede to uger i tidsplan

Kurser og arrangementer om arbejdsmiljø

jan
1
Byggeriets aftaler

Nordjysk bygherrenetværk

Nordjysk bygherrenetværk er et tilbud til medlemmer i Nordjylland. Netværket mødes tre gange om året. Fokus er på at udveksle erfaringer om aktuelle udfordringer som bygherre og om de aktuelle initiativer i branchen. Netværket tilbydes...

jan
1
Byggeriets aftaler

Midtjysk bygherrenetværk

Midtjysk bygherrenetværk er et foreningstilbud til medlemmer i det midtjyske. Netværket mødes tre til fire gange om året. Fokus er på at udveksle erfaringer om de aktuelle initiativer i branchen og aktuelle udfordringer som bygherre....

jan
1
Byggeri, drift og anlæg

Netværk om anlæg, infrastruktur og landskab

Anlægs- og infrastrukturprojekter er som hovedregel vitale for vores samfundsudvikling og påvirker typisk vores naturmiljø og landskaber. I dette netværk videndeler og diskuterer vi, hvordan vi i fællesskab sikrer en bæredygtig udvikling indenfor dette område.

jan
1
Byggeri, drift og anlæg

Netværk om boligbyggeri

I dette netværk sætter vi fokus på boligbyggeri. De seneste år er der opstået mange nye trends og behov på boligmarkedet, og det gælder både de almene og private boligbyggerier. Men hvad betyder interessen for...

jan
1
Byggeri, drift og anlæg

Netværk om botilbud

Hvordan sørger vi for at udvikle boliger, der er tilpasset personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne? Hvordan skaber vi de bedste fysiske rammer i botilbud? Og hvilken lovgivning, krav og behov, skal vi være...

jan
1
Byggeri, drift og anlæg

Netværk for international byggeaktivitet

Formål Når bygge- og driftsaktiviteten går ud over landets grænser og får et internationalt perspektiv, står bygherreorganisationen og projektudviklerne over for en række udfordringer og dilemmaer. Selvom man på internationale teams kan have en stor...

jan
1
Byggeri, drift og anlæg

Netværk om kontorarbejdspladser og kontorbyggeri

Hvordan sikrer vi gode kontorarbejdspladser både i forhold til indretning, medarbejders trivsel og så de passer til nutidens og fremtidens arbejdskultur? I netværket vil bygherrer og rådgivere diskutere, hvordan vi kan udvikle de fysiske rammer...

feb
29
Byggeriets aftaler

Uddannelsesforløb: Byggeriets aftaler

Vi har samlet et uddannelsesforløb til dig, der vil have grundigt kendskab til byggeriets aftaler. Forløbet består af en række kurser, som Bygherreforeningen anbefaler bygherrer, der arbejder med aftaler i byggeriet, at deltage i. Bemærk,...

mar
13
Byggeri, drift og anlæg

Uddannelsesforløb: Introduktion til bygherrerollen

Dette uddannelsesforløb er sammensat til dig, som har brug for en bred introduktion til bygherrerollen. Alle kurserne kan forsat købes enkeltvist, men med dette forløb klædes du godt på til at tage de første skridt...

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Topmøde for bygherrer på tværs af anlægssektoren

På denne dag samler vi bygherrer på tværs af anlægssektoren. Konferencen er for bygherrer, som arbejder med projekter inden for forsyning, energi, vand, veje, transport, broer og andre dele af anlægssektoren. Vi sætter særligt fokus...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

sep
25
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

sep
26
Byggeri, drift og anlæg

Bygherreforeningens efteruddannelse til arbejdsmiljøkoordinatorer

Succesfuld arbejdsmiljøkoordination er et væsentligt aktiv for bygherreorganisationen. Men rollen som arbejdsmiljøkoordinator er ofte svær at sætte faste standarder for, og det kan være udfordrende at finde frem til en systematik, der sikrer, at indsatsen...

okt
8
Byggeriets aftaler

Grundlæggende entrepriseret for bygherrer

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til byggeriets aftaleforhold. Kurset tager dig igennem de grundlæggende organisatoriske forhold i byggesager og giver dig en god platform til at overskue og navigere i de entrepriseretslige...

okt
22
Byggeriets aftaler

ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister...

okt
31
Byggeri, drift og anlæg

Interessenthåndtering og brugerdialog

For at give dit projekt de bedste forudsætninger for at klare sig godt, er det vigtigt at have opbakning fra forskellige interessenter allerede tidligt i processen. Her skal man dog være opmærksom på, hvordan man...

nov
5
Byggeriets aftaler

Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

Hvordan sikrer du, at en totalentreprise er det rette valg for dit byggeprojekt, og hvad er succeskriterierne for en vellykket totalentreprise? Denne kursusdag giver dig forståelse for, hvordan du kan anvende totalentreprise efter ABT18, og...

nov
5
Byggeri, drift og anlæg

Det gode byggeprogram

Uafhængigt af hvilken udbuds- eller konkurrenceform, man anvender i sit byggeri, er byggeprogrammet et essentielt redskab, som kan afklare bygherrens visioner og værdier. Det gode byggeprogram bliver til i en dialogproces og skaber det bedste...

nov
6
Byggeri, drift og anlæg

Arealoptimering som vej til bæredygtighed

Sidder du med arealoptimering, Space Management eller er du involveret i byggeprojekter, hvor reduktion i arealforbrug er på agendaen? Så tag med på denne konference, hvor vi sætter fokus på arealoptimering på tværs af byg-...

nov
12
Byggeri, drift og anlæg

BR18 – roller og processer

På dette kursus får du en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer omkring de administrative regler og tekniske...

nov
14
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

nov
19
Byggeri, drift og anlæg

Universelt Design Dag 2024

Hvordan kan vi skabe ligeværdig adgang for alle mennesker, når vi designer og bygger byer og bygninger? På denne konferencedag sætter vi fokus på, hvorfor og hvordan bygherrer bør indtænke universelt design i bygninger og...

nov
21
Byggeriets aftaler

YBA19: Ydelsesbeskrivelse for anlæg

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for anlæg’, YBA19. Ydelsesbeskrivelsen anvendes som grundlag for aftaler om rådgivning i forbindelse med anlægsarbejder. Hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som anlægsbygherre? På dette kursus får du...

nov
26
Byggeri, drift og anlæg

Evaluering af byggeprocessen og byggeriets effekt

Hvad kan vi lære af både de gode og mindre gode erfaringer fra byggeprocesserne? Hvordan kan man evaluere på sin byggeproces og bruge resultaterne optimalt? Og hvordan måler vi funktionen af byggeriet, og om det...

nov
27
Byggeriets aftaler

YBB19: Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning

Bliv fortrolig med Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, YBB19, og hør hvordan du kan bruge den til at sætte rammen for et godt samarbejde. Kurset giver dig et godt overblik over ydelsesbeskrivelsen og gode råd til, hvordan...

dec
3
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrebarometret – et kig i krystalkuglen 2025

Vi inviterer til en ny konference om aktuelle trends og tendenser i byggeriet baseret på de nyeste markedsundersøgelser blandt landets bygherrer og developere. Her får du indblik i bygherrernes præferencer og prioriteringer, nu og de...

dec
5
Byggeriets aftaler

Praktiske værktøjer til AB-systemet

Bygherreforeningen har udviklet en række praktiske værktøjer, som du kan bruge til at opnå fordele, når du arbejder med AB18-systemet. På dette online kursus bliver du introduceret til de praktiske værktøjer, og hvordan du bruger...

Nyheder om arbejdsmiljø

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev